Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

datum: 20-6-2013
van: D. ter Haar
onderwerp: Aanlijnen van honden in kwetsbare gebieden en bij gevaarlijke situaties

dinsdag, 25 juni 2013 12:19

Geen natuurevenement - motie

Motie vreemd aan de orde van de dag

 

Motie (art. 37 RvO)

 

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25-6-2013

dinsdag, 25 juni 2013 12:17

Geen GNN maar EHS - motie

Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25-6-2013

Inleiding van de vragensteller
Hardheidsclausules zijn voor GS een instrument om op rechtmatige wijze te kunnen afwijken van de regels.

Inleiding
Op dinsdag 14 juni 2011 heeft u als college van Gedeputeerde Staten het besluit genomen de algemeen directeur toestemming te verlenen gebruik te maken van de dienstauto's. Naar aanleiding van dit besluit heeft de PVV-fractie de volgende vragen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van het Reglement van Orde van Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het statenlid mw. M.H.M. Faber-van de Klashorst toekomen.

Inleiding
Naar aanleiding van de beantwoording van schriftelijke vragen betreffende het gebruik dienstauto algemeen directeur (PS2013-368) zijn er nog nadere vragen. U geeft in uw antwoord op vraag 2 aan dat ter uitvoering van uw besluit van 14 juni 2011 een verklaring inzake de ter beschikking gestelde dienstauto is opgesteld. Deze verklaring is op 15 juni 2011 volgens u opgesteld.

Pagina 9 van 22