Verkiezingsprogramma 2011

De Partij voor de Vrijheid staat voor een dienstbare en efficiënte overheid die dicht bij de burger staat. Van ons kunt u duidelijke en heldere taal verwachten.
De Partij voor de Vrijheid is trots op onze traditionele Joods-christelijke en humanistische waarden en wij streven er naar om deze te behouden. Wij zien de islamitische ideologie als een bedreiging voor de westerse democratie.
De Nederlandse wet dient gehandhaafd en nageleefd te worden. Aangezien iedereen gelijk is, geldt dit voor iedere burger.Subsidies en andere uitgaven dienen actief openbaar gemaakt te worden aan de burgers. Ondernemen moet weer lonen. De Partij voor de Vrijheid wil lagere lasten voor burgers en ondernemers en lagere overheidsuitgaven.
Onderzoek naar de mogelijkheid tot teruggave van de NUON-gelden aan de burgers!
Daarnaast dient de provincie bij haar eigen taken te blijven, dus ook stoppen met ontwikkelingshulp en geen internationale provincie- of stedenbanden.

Bestuur


Nederlandse vlag en provincievlag op het provinciehuis
Opzetten openbaar subsidie- en declaratieregister.
Politieke partijen dienen niet over hun regeerperiode heen te regeren.
Overheidspublicaties alleen in de Nederlandse taal.
Waterschap onderbrengen bij de provincie.
Gekozen commissaris van de koningin.
Efficiënte provincie door verkleining van het ambtenarenkorps.
Geen snoepreisjes voor ambtenaren en bestuurders.
Verbod op hoofddoekjes in publieke functies en openbare gebouwen.

Vooral: Efficiency en transparantie!

Veiligheid


Meer politietoezicht ter handhaving van de wet: (sociale) veiligheid van de burger staat voorop.
In het kader van de rampenbestrijding: zowel waarschuwing door middel van luchtalarm als ook door sms alert en eCall.
Verscherpen van toezicht op onderhoud en aanleg van dijken en waterkeringen.
Kortere aanrijtijden voor ambulancedienst en brandweer.
Geen nieuwbouw in de uiterwaarden, met uitzondering van uitbreiding van reeds gevestigde bedrijven.

Vooral: Veiligheid voorop!

Verkeer en vervoer


Deel van budget milieu en cultuur aanwenden voor verbetering infrastructuur.
Iedere inwoner heeft het recht om zijn of haar voertuig gratis te parkeren in de eigen woonwijk.
Verbeteren van veiligheid en faciliteiten op en rondom stations en in het openbaar vervoer, zoals conducteurs op de bussen ter bevordering van de veiligheid en het tegengaan van zwartrijden.
Verlagen van de opcenten.
De Partij voor de Vrijheid is voorstander van meer asfalt zoals het doortrekken van de A15 tot A12 bij Zevenaar (tegen de file druk op A12, A50 en A73) en het omvormen van de Twenteroute (N18) tot snelweg.
Provinciaal inkopen van strooizout.

Vooral: Rijden mag weer!

Ruimtelijke ordening


Stimuleren bouw betaalbare woningen met behoud van het landelijk en historisch gebied. De provincie moet erop toezien dat afzonderlijke woonkernen en stedelijke gebieden niet in elkaar over lopen.
De woningcoöperaties moeten zich bezig houden met hun eigenlijke taak: sociale woningbouw waar dit niet via de markt gerealiseerd kan worden.
Welstandcommissie dient alleen te toetsen of het bouwwerk in het karakter van de omgeving past en houdt zich dus niet bezig met bouwtechnische aspecten.
Vrijgekomen asielzoekerscentra inzetten voor oplossen woningnood.
Behoud van dorps- en buurthuizen.
Geen bouwvergunningen voor nieuwe moskeeën en islamitische scholen.

Vooral: Meer betaalbare woningen!

Landelijk gebied


Tegen Europese bemoeienis in het Gelderse natuurbeleid, dus geen Natura 2000.
Verbreding agrarische bedrijven (zorgboerderij en camping) stimuleren door regelgeving te versoepelen.
Wij zijn tegen plezier-, druk- en drijfjacht maar voor noodafschot en/of beheersjacht als er gevaar dreigt voor mens of dier. De Partij voor de Vrijheid staat voor dierenwelzijn.
Landschappelijk karakter van Gelderland behouden.
Plattelandsbeleid dient voorgelegd te worden aan de burgers, initiatieven van de burgers moeten herkenbaar zijn in het voorgestelde beleid.
Eén provinciaal informatiepunt voor agrariërs.

Vooral: Laat de agrariër weer boer zijn!

Milieu, klimaat en water


De Partij voor de Vrijheid is voor alternatieve energie die voortkomt vanuit een vrije marktwerking.
De Partij voor de Vrijheid is geen voorstander van subsidie voor windmolens en nieuwe windmolenparken.
Geen CO2 opslag. Ook niet ter compensatie van proefboringen voor steenkoolgas.
Stoppen van klimaatsubsidies.
Promoten van sorteermachines voor het afval.
Huisvuil omzetten in energie.
De Partij voor de Vrijheid is van mening dat kernenergie een veilige en schone manier is van energieopwekking.
Scheiding klimaat-, milieu- en energiebeleid.

Vooral: Een eerlijk milieu beleid!

Jeugd en jeugdzorg


Bureau Jeugdzorg moet objectief en onafhankelijk handelen en waarheidsbevinding en integer onderzoek uitvoeren.
Heropvoedinginstellingen voor een verantwoorde terugkeer in de maatschappij.
Meer opvangcapaciteit voor begeleid wonen en meer deskundige begeleiders.
Provinciaal meldpunt jeugdzorg instellen ter bevordering en coördinatie van de hulpverlening ter vervanging van centra voor jeugd en gezin.
Geen gescheiden (school)zwemmen en gymlessen.
Schoolzwemmen moet behouden blijven.

Vooral: Belang van het kind centraal!

Cultuur en cultuurhistorie


Kunst is bij uitstek een particuliere uiting en moet daarom niet gefinancierd worden door de provincie.
Afschaffen van 1% regeling, dus geen automatische reservering voor kunstuitingen bij nieuwe bouwwerken.
Wel subsidies voor de instandhouding van cultureel erfgoed, bibliotheken en bibliobussen.

Vooral: Kunst is prima, maar dan zonder subsidie!

Recreatie en vrije tijd


Promoten van Gelderland als vakantiebestemming.
Geen provinciaal geld naar professionele sportclubs.
Openstellen van natuurgebieden mits er geen sprake is van schade aan flora en fauna.
Educatief zwemmen moet mogelijk blijven.
Stimuleren van openbare sanitaire voorzieningen.
Regelgeving "bed and breakfast" als kleinschalige recreatiemogelijkheid vereenvoudigen.

Vooral: Weer genieten van Gelderland!

Welzijn en zorg


Waken over emancipatie voor vrouwen en homoseksuelen.
Bestrijden van antisemitisme.
Islam gerelateerde subsidies afschaffen.
Strenge controle op uitkeringen.

Vooral: Verworven rechten beschermen!

Verkiezingsprogramma