maandag, 28 januari 2019 16:00

Verkiezingsprogramma 2019

Gelderland is van óns!

PVV Gelderland staat voor een no-nonsense beleid.
Na twee termijnen in het Provinciehuis gaan wij op voor een derde termijn.
Zoals u van ons gewend bent zullen wij ons weer keihard inzetten om onze achterban te vertegenwoordigen in de provincie Gelderland.

Wij staan voor:

  1. Deïslamiseren;
  2. Lastenverlichting;
  3. Mobiliteit, rijden en parkeren mág!
  4. Energie betaalbaar houden;
  5. Meer betaalbare woningen;
  6. Behoud natuur en landschap;
  7. Behoud van cultuur & erfgoed;
  8. Eerlijk democratisch bestuur.

Wij zijn nog steeds enorm trots dat wij onze achterban mogen vertegenwoordigen.
Zoals u van ons gewend bent zullen ons wij de komende vier jaar inzetten voor hét eerlijke PVV-geluid in het provinciehuis.

Islam


De islam past niet in Nederland, dus ook niet in Gelderland. Alle islamitische uitingen moeten uit het openbare leven.

Geen euro subsidie meer naar islamitische organisaties.
Gemeenten die islamitische organisaties subsidiëren moeten geen subsidie meer ontvangen vanuit de provincie.

Lastenverlichting


Dit kan indirect en direct.

Indirect:
De provincie moet alleen die taken uitvoeren met doelen die gericht zijn op de kerntaken en waarvan de resultaten ook meetbaar zijn.
Zoals: aanleg van wegen, natuurbeheer, restauratie cultureel erfgoed.
Dus géén: multikulprojecten, leefbaarheidsbarbecues, klimaathobby’s enzovoort.

Direct:
Voor de komende periode: vier jaar lang provinciale wegenbelasting (opcenten) afschaffen.


Mobiliteit


Voor het ontsluiten van de achterhoek is dubbelspoor essentieel, dus enkelspoor vervangen door dubbelspoor.

Doortrekken A15 en geen tolheffing op de A15.

No-nonsense onderhoud van wegen en uitbreiding/verbreding waar nodig is.
Investeren in (snel)fietspaden.

Betaalbare energie


Klimaatverandering is van alle tijden, dit geschiedt al eeuwen zonder invloed van de mens. Bovendien is de invloed van Nederland op de wereld verwaarloosbaar klein.

Dus:
Stoppen met de klimaatleugen. En geen enkele subsidie naar klimaatwaanzin.

Geen windmolens.
Geen verplichting tot gasloze woningen.
Geen dubieuze of onzekere financiering voor huiseigenaren voor verduurzaming van de eigen woning, die zelfs het verlies van de eigen woning tot gevolg kunnen hebben.

Wonen


Geen voorrang statushouders bij toewijzing woningen. Gemeenten die dit voorrangsbeleid handhaven dienen gekort te worden op subsidies. Voor alle duidelijkheid: wij willen géén asielzoekers, dus ook géén AZC’s en dus ook géén statushouders.
Stimuleren van de bouw van meer sociale huurwoningen, betaalbare middenhuurwoningen en koopwoningen.
Ondersteuning efficiënte en betaalbare asbestsanering.

Natuur & Landschap


Het landschappelijke karakter van Gelderland dient behouden te blijven.
Geen nieuwe natuur; maar wel behouden wat we hebben.
Bij het opstellen van de beheerplannen inzake de Natura 2000-gebieden, dient rekening gehouden te worden met de bedrijvigheid rondom deze gebieden en deze plannen dienen dan ook zo min mogelijk knellend te worden opgesteld.
De natuurgebieden dienen te worden opengesteld, mits er geen sprake is van het aanrichten van schade aan flora en fauna.
Behoud van schaapskudden.

Weidegang van het vee moet mogelijk blijven. Het waterschap dient hier rekening mee te houden door de grondwaterspeil niet te hoog te zetten.
Geen plezier-, druk- en drijfjacht, maar in het uiterste geval wel voor noodafschot en/of beheerjacht als er ontegenzeggelijk gevaar dreigt voor mens of dier.

Er moet een provinciale regeling komen voor de opvang van inheemse diersoorten. Er worden miljoenen uitgegeven aan natuur, maar voor de opvang van inheemse dieren is er niets geregeld.

Cultuur & Erfgoed


Er is maar plaats voor één cultuur in Gelderland en dat is de Nederlandse cultuur.
Dus een Gelderse samenleving en geen multiculturele samenleving.
In stand houden van enkel Gelderse historische gebouwen. Kerken vallen onder de Gelderse cultuur en dienen nooit de functie te krijgen van een islamitische gebedsruimte.
Dus zeker geen moskee in het Openlucht Museum.
Musea moeten zo veel mogelijk zichzelf kunnen financieren.
Behouden van Gelders cultureel erfgoed door middel van onderhoud en renovatie van historische gebouwen.

Bestuur


De lasten voor de burger moeten naar beneden. Daarom dient de provincie zich enkel bezig te houden met de kerntaken en moet zich richten op de eigen regio.

Gedeputeerde Staten moeten sober en gericht zijn op de eigen taak en daarom moeten de nevenfuncties beperkt worden tot maximaal 4 uur in de week voor een fulltime gedeputeerde.
Dus ook geen verre dienstreizen naar b.v. China en de Verenigde Staten. Een extra gedeputeerde is de volgende periode niet meer nodig.

Geen grote geldbedragen onderbrengen in andere rechtsvormen, waardoor democratisch gekozen volksvertegenwoordigers geen controle meer kunnen uitvoeren op uw belastinggeld.

Handhaven wet- en regelgeving ongeacht aanzien des persoons.
Geen constructies om toch staatssteun te verstrekken.
Staatssteun verstoort een eerlijke concurrentie.
Natuurlijk moeten Gelderse politieke bestuurders enkel de Nederlandse nationaliteit bezitten.

Economie en werk


De provincie moet zich enkel richten op het faciliteren van het bedrijfsleven en niet met grote zakken geld bedrijven over de Gelderse provinciegrens naar binnen trekken ten koste van andere provincies.
Dus ook geen subsidies verstrekken aan grote multinationals voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van suikervrije sausjes. Dit is alleen maar verstoring van de marktwerking.
Onder faciliteren valt een goede infrastructuur, het tijdig verstrekken van vergunningen en het schrappen van overbodige regels.
Aan het verstrekken van subsidies in het kader van werkgelegenheid, dient de voorwaarde gekoppeld te worden, dat de voorkeur voor het werven van personeel, in eerste instantie uitgaat naar Gelderlanders.
Geen extra provinciale regels voor boeren en tuinders boven op de nationale wet- en regelgeving.
Agrarische bedrijven moeten de mogelijkheid krijgen om zich te verbreden (camping, zorgboerderij, kinderopvang).
Landbouwgronden moeten beschikbaar blijven voor de agrarische sector en dus niet omgezet worden in natuur of solar- of klimaatparken.


EEN STEM VOOR DE PVV IS EEN STEM VOOR ONS GELDERLAND!


Verkiezingsprogramma

4814 keer gelezen