dinsdag, 13 december 2011 23:00

Gelijke kansen voor agrariërs en recreatieondernemers in de EHS

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 14 december 2011

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat:

  • De Tweede Kamer de motie Van Bemmel om agrariërs en recreatieondernemers in de EHS gelijke kansen te geven in meerderheid heeft aangenomen;
  • Recron aangeeft dat door deze aangenomen motie de provincies de mogelijkheid krijgen om in de ruimtelijke plannen die zij de komende jaren gaan maken recreatie de status te geven die het verdient.
  • Met deze aanpassing expliciet wordt erkend dat recreatie een belangrijke economische sector is in het buitengebied en bijdraagt aan het creëren van ruimtelijke kwaliteit.

Overwegende dat:

  • De recreatieve sector voor Gelderland van groot economisch belang is.
  • Ook de recreatieve sector een belangrijke rol heeft in de inrichting en kwaliteit van de ruimte en daarmee voor een vitaal platteland.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • De gelijke kansen voor agrariërs en de recreatie in de EHS te vertalen in de provinciale ruimtelijke plannen.

En gaan over tot de orde van de dag.

8982 keer gelezen