zondag, 11 maart 2012 23:00

Integratie natuurwetgeving / faunabeheer / ecoducten

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

Naar aanleiding van de mededelingenbrief van gedeputeerde van Dijk op 12 maart-2012, waarin wordt gesproken over de integratie van de natuurwetgeving, het faunabeheer alsmede de Gelderse ecoducten heeft de PVV fractie de volgende vragen aan uw college.

 

Vragen

Gedeputeerde van Dijk geeft in zijn mededelingenbrief aan dat de provincies overwegen om een lobbytraject richting de Tweede Kamer op te zetten.

  1. Is uw college bereid om de gezamenlijke inzet van de provincies, alsmede die van Gelderland in het bijzonder, aan de Staten voor te leggen? Zo nee, waarom niet?
  2. Kan het college aangeven wat het doel is van dit lobbytraject, met andere woorden: Wat willen de provincies concreet met deze lobby bereiken?
  3. Is het college bereid om de Gelderse inbreng in de gezamenlijke lobby, alvorens deze wordt gecommuniceerd met andere provincies, allereerst voor te leggen aan de commissie LCJ? Zo nee, waarom niet?

Ook geeft gedeputeerde van Dijk aan dat er een start wordt gemaakt met de ronde tafelgesprekken met betrekking tot. de herziening van de nota Faunabeheer. De gedeputeerde wil een werkbaar kader dat in de praktijk goed werkt. In dit streven zal de PVV fractie het college van harte steunen. Echter is het de PVV fractie opgevallen dat bij iedere ronde tafelgesprekken niet altijd contact is geweest met opvangcentra voor niet gedomesticeerde dieren. Wij zijn van mening dat dit een belangrijke gesprekspartner dient te zijn in het bovengenoemde proces.

Vragen

  1. Is Gedeputeerde Staten bereidt om ook de dialoog aan te gaan met de sector van de opvangcentra voor niet gedomesticeerde dieren, bijvoorbeeld door een dialoog te organiseren met een afvaardiging vanuit het VOND (Vereniging van Opvangcentra van Niet- gedomesticeerde Dieren)? Zo nee, waarom niet?
  2. Is Gedeputeerde Staten voornemens de pilots met betrekking tot de jacht uit te voeren in 2012? Zo ja, om welke pilots en met welke voorwaarden, gaat het dan? En is Gedeputeerde Staten bereidt om deze pilots voor aanvang te bespreken met de commissie LCJ? Zo nee, waarom niet?

In de mededelingenbrief wordt ook aangegeven dat er een onderzoek zal plaats vinden met betrekking tot het grote wild dat over de ecoducten zal lopen. Onderzocht wordt wat de schade is voor landbouw, wat de juridische consequenties zijn, enzovoort. De PVV is altijd tegenstander geweest van ecoducten en is daarom ook verheugd dat de gedeputeerde, op verzoek van de PVV, heeft aangegeven niet zonder nadrukkelijke toestemming van Provinciale Staten nieuwe ecoducten zal aanleggen.

Vragen

  1. Is Gedeputeerde Staten bereidt om de uitkomsten van het betreffende onderzoek aan Provinciale Staten voor te leggen? Zo nee, waarom niet?
  2. Is Gedeputeerde Staten bereidt om in het onderzoek mee te nemen wat de risico's zijn voor de verspreiding van dierziekten, indien herten en andere dieren zich gaan verspreiden via de ecoducten? Zo nee, waarom niet?
  3. Is Gedeputeerde Staten bereidt, naar aanleiding van de verkregen resultaten met betrekking tot landbouwschade, te onderzoeken of er op dit moment voldoende middelen zijn gereserveerd? Indien dit niet toereikend is kan Provinciale Staten een notitie/voorstel verwachten waarbij dit wel wordt gerealiseerd? Zo nee, waarom niet?
1597 keer gelezen