Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

woensdag, 27 juni 2012 00:00

Beleidskader jeugd 2013-2016

Voorzitter,

Het zal een ieder bekend zijn dat de provincie in de toekomst niet meer verantwoordelijk zal zijn voor de jeugdzorg. Maar wat de PVV fractie betreft blijven wij tot die dag volop bezig met het ontwikkelen van beleid, het aanscherpen van de doelstellingen en het uitvoeren van onze wettelijke taak.

Er mag geen sprake van zijn dat wij, nu het einde in zicht komt, onze scherpte gaan verliezen. Juist nu de 'big bang' van de jeugdzorg in het vizier komt moeten we als provincie ervoor zorgen dat we een mooi pakket bij de gemeenten afleveren. Een jeugdzorg die gesmeerd loopt en waar verbetering te zien is. Verbetering op het gebied van wachtlijsten en bureaucratie maar ook verbetering op het gebied van efficiency.

Ik complimenteer Gedeputeerde Traag dan ook met het voorliggende stuk, waarin we blijven inzetten op een kwalitatief goede jeugdzorg die straks aansluit op de gemeenten. Niet een zweverig stuk, maar een document wat op hoofdlijnen onze richting aangeeft. Dat spreekt ons als PVV fractie zeer aan.

Voorzitter, de PVV vindt de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten een logische richting. En wij vinden dan ook dat de datum van 1-1-2015 gewoon gehaald moet worden. Ik vind het jammer dat er in stuk herhaaldelijk wordt aangegeven dat er 'vooralsnog' vanuit wordt gegaan dat deze datum wordt gehaald. Het is mij een lief ding waard, als de gedeputeerde vandaag nog eens duidelijk uitspreekt dat wat betreft de provincie Gelderland, wij alles op alles zetten om die datum te halen. Dit geeft duidelijkheid, dit geeft ambitie weer, en bovendien komen we dan onze beloftes na.

De PVV hecht er ook veel waarde aan dat gemeenten op hun beurt vaart maken. Een aantal gemeenten en regio's zijn zeer voortvarend bezig, maar dit is niet overal het geval. Gemeenten weten dat de big bang eraan zit te komen en zij dienen hierop de anticiperen. Dit betekent dat zij keuzes moeten maken, op het gebied van financiën en mankracht. Onlangs sprak ik een wethouder die aangaf dat zijn gemeente qua financiën een groot probleem voorzag om de jeugdzorg over te nemen.

Voorzitter, daar geloof ik niet in. De gemeenten worden financieel bijgestaan door het Rijk en indien dit niet toereikend is dan zullen zij ook keuzes moeten maken. Misschien geen verbouwing van het gemeentehuis of het subsidiëren van een festival. Het is maar waar je de principes neerlegt. Wat ons betreft gooien we dus geen financiële reddingsboeien uit naar gemeenten die de deadline niet dreigen te halen, maar onderstrepen we nogmaals de deadline.

Afspraak is afspraak.

In het beleidskader wordt aangegeven dat er hoge eisen aan de gemeenten worden gesteld om op tijd 'ready te zijn'. Kan de gedeputeerde aangeven of voor de overgangsdatum nog per gemeente en/of regio wordt gerapporteerd hoe de stand van zaken is?

Voorzitter, dan de Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen, de NVP. Wij steunen het voorstel van Gedeputeerde Staten om deze subsidie terug te brengen naar nul euro. De NVP krijgt een jaar de tijd om andere financiële bronnen te zoeken en dat lijkt ons voldoende.

Voorzitter, dan wil ik hier ook nog even de 'big bang' expliciet benoemen. Ik krijg soms het idee dat enkele fracties hier angstig voor zijn. Natuurlijk gaat het hier om kinderen en mogen we daar niet lichtzinnig over denken. Maar laten we niet vergeten dat dit een jarenlang proces is waar organisaties ruim de tijd krijgen om orde op zaken te stellen. Wij vinden het prima dat de transitie gebeurt op één moment in plaats van uitgesmeerd over een periode. Deze big bang komt de duidelijkheid alleen maar ten goede en zorgt er bovendien voor dat de cliënten er zo min mogelijk van merken.

Een andere peiler in de notitie is de nazorg. Deze nazorg steunen wij van harte, omdat het belangrijk is dat beleid niet bij de achterdeur stopt. Met andere woorden; zorg voor een nette overgang van jeugdzorg naar gemeenten en instanties. Door een abrupte overgang te voorkomen is er geen sprake van een zwart gat voor cliënten waardoor de kans op recidive kleiner is.

Voorzitter, als hulp niet tijdig beschikbaar is dan wordt er een alternatief aanbod gedaan, vaak in de vorm van ambulante hulp. Dit is positief, maar ik zou van de Gedeputeerde willen weten in hoeverre deze ambulante hulp wordt geëvalueerd?

Als PVV fractie missen wij ook enkele onderwerpen in dit beleidskader, maar wellicht kan de gedeputeerde alsnog aangeven hoe zij dit betrekt bij de notitie. Waar wordt bijvoorbeeld de koppeling gelegd met de nieuwe commissie monitoring transitie jeugdzorg en de link met het onderwijs? Dat is toch een belangrijke speler in het geheel.

Voorzitter, ik ben zeer tevreden met de passage in het beleidskader m.b.t. de spoedzorg, jeugdbescherming, en jeugdreclassering. De provincie dient zich inderdaad strikt te houden aan de landelijke richtlijnen en waar het kan nog beter. De veiligheid van kinderen moet topprioriteit zijn en daar mag nooit van afgeweken worden.

Tot slot de financiële risico's met betrekking tot de frictiekosten. In het beleidskader wordt aangegeven dat de provincie Gelderland niet bereid is om de frictiekosten uit eigen autonome middelen te betalen. Dit steunt de PVV fractie. De transitie is door het Rijk ingezet en bovendien kan het de efficiency ook nog eens ten goede komen als de provincie dit niet financiert. Financiële tekorten kunnen leiden tot creativiteit en een hogere efficiency, en dat is alleen maar goed.

Voorzitter, de PVV fractie steunt het beleidskader jeugd 2013-2016 en ik wens de gedeputeerde veel wijsheid toe bij de uitvoering hiervan. De jeugd heeft de toekomst, laten we dat niet vergeten. 

Ik dank u voor uw aandacht.

2785 keer gelezen