zondag, 14 oktober 2012 00:00

Afrondingsovereenkomst ILG

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

Aan Provinciale Staten is toegezonden de statennotitie Afrondingsovereenkomst ILG (PS 2012-762). In deze notitie wordt gesproken over het advies van een externe commissie over de interprovinciale verdeling van de ontwikkelopgaven voor verwerving en inrichting van de herijkte EHS, inclusief de verdeling van de grondvoorraad. In de statennotitie wordt geconstateerd dat het advies past binnen de financiële uitgangspunten van de beleidsuitwerking en de voorjaarsnota.

De commissie adviseert voor Gelderland; 15,3 miljoen euro jaarlijks voor structureel beheer, 163 miljoen euro aanvullend voor de afwikkeling van de bestuursovereenkomst 2007-2013 en voor de verdeling van de ontwikkelopgave, 1.555 ha. voor verwerving en 5.395 ha. Voor inrichting. In de statennotitie wordt geconstateerd dat de middelen voor het structureel beheer en voor de afronding van de bestuurovereenkomst nagenoeg overeenkomen met wat is opgenomen in de voorjaarsnota. De oppervlaktes voor de ontwikkelopgave wijken sterk af van de oppervlaktes die in de beleidsuitwerking zijn voorgesteld; namelijk 5.300 ha. voor verwerving en 10.550 ha. voor inrichting. Dat is niet verrassend, immers de PVV heeft bij de behandeling van de beleidsuitwerking betoogd dat "in onze provincie de lat te hoog wordt gelegd" en onnodig veel eigen Gelderse middelen voor de realisering van de Gelderse EHS beschikbaar wordt gesteld. Niet voor niets hebben wij naar voren gebracht dat net als in andere provincies, waaronder Zeeland, de omvang van de herijkte EHS gebaseerd dient te worden op de interprovinciale verdeling van de ontwikkelopgave en vervolgens uiterlijk 1 juli 2013 in provinciale beleidsplannen zou moeten worden vastgelegd waar die herijkte EHS vóór 2018 moet worden gerealiseerd. In plaats daarvan hebben Provinciale Staten besloten met ingang van het begrotingsjaar 2014 structureel 20 miljoen euro extra voor de beheeropgave en structureel 5 miljoen euro extra voor de ontwikkelopgave beschikbaar te stellen en de termijn van realisering op te rekken tot ná 2025.

Vragen
  1. Stel dat in Gelderland de ontwikkelopgave, net als in Zeeland, wordt teruggebracht naar een omvang die overeenkomt met de interprovinciale verdeling van 1.555 ha. voor verwerving en 5.395 ha. voor inrichting. Hoeveel miljoen euro moeten dan door de provincie Gelderland structureel beschikbaar worden gesteld voor de beheeropgave en voor de ontwikkelopgave?
  2. De PVV gaat er van uit dat de statennotitie, het advies van de externe commissie en uw reactie daarop, alsook de antwoorden op deze Statenvragen in de Statencommissie en mogelijk zelfs Provinciale Staten aan de orde worden gesteld, alvorens uw college de Bestuursovereenkomst ILG met het rijk afwikkelt. Is uw college daartoe bereid? Zo ja, wanneer wordt dit geagendeerd?
  3. Kunnen we dan uit de voeten met de middelen die de rijksoverheid met het Onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur gepaard laat gaan? Zo ja, waarom kiezen Gedeputeerde Staten hier dan alsnog niet voor, nu we in de begroting 2013 moeten lezen dat er prioriteiten moeten worden gesteld om het Gelders huishoudboekje op termijn op orde te houden?

 

2141 keer gelezen