dinsdag, 25 juni 2013 12:17

Geen GNN maar EHS - motie

Motie vreemd aan de orde van de dag

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25-6-2013

Gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat;

  • de term ‘EHS’ de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws is geweest;
  • de term ‘EHS’ inmiddels is ingeburgerd bij politici, ambtenaren, terreinorganisaties en andere betrokkenen;

van oordeel dat;

  • er geen duidelijke en/of dringende argumenten dan wel verzoeken zijn om de term ‘EHS’ te veranderen in GNN;
  • een naamswijziging onduidelijkheid oplevert en dit het natuurbeleid niet ten goede komt;

verzoeken GS;

  • de term “GNN’ niet verder te gebruiken richting burgers, media, ambtenaren, terreinorganisaties en andere betrokkenen, maar de term ‘EHS’ te blijven gebruiken

en gaan over tot de orde van de dag.

2026 keer gelezen