dinsdag, 25 juni 2013 12:25

Betoog Islamisering van Gelderland

Voorzitter,

De islam is een snel groeiende ideologie die zich als een olievlek over Gelderland uitbreid. Naarmate de islamisering in Gelderland toe neemt, zullen de westerse normen en waarden onder druk komen te staan en zal dat leiden tot verlies aan vrijheid en gelijkheid.

Voorzitter, ik zal deze stellingen nader toelichten. Islam is Arabisch en betekent onderwerping. Moslims onderwerpen zich aan de islam door zich te houden aan de sharia. De sharia is in de eerste plaats een religieuze plichtenleer die het menselijk handelen in wereldse en religieuze zaken bepaalt, zowel in de relatie van mensen onderling als van mens tot God.

In tegenstelling tot de Nederlandse wet is er binnen de islam geen gelijkheid tussen man en vrouw, geen gelijkheid tussen moslims en niet-moslims. geen vrijheid van meningsuiting, geen persvrijheid, geen integriteit van het lichaam, geen vrijheid van sexuele beleving en sexuele geaardheid, geen vrijheid tot keuze van godsdienst. Dit komt tot uiting in de koran, volgens de islam het woord van God , de sharia en de hadtih. Deze laatste omvat de overleveringen over het leven van Mohammed.

De positie van vrouwen binnen de islam is inferieur. Meisjes zijn b.v. bang om uitgehuwelijkt te worden. Scholen en de GGD bevestigen dit ook. Tevens geeft de staatssecretaris Teeven ook aan in zijn memory van toelichting  bij  het  voorstel  om  o.a.  de minimale  leeftijd  waarop  er  getrouwd  mag  worden  in  Nederland  te  wijzigen,  dat  het  niet precies bekend is hoe vaak  gedwongen huwelijken hier voorkomen, maar dat uit onderzoek wel  blijkt  dat  dit  in  Nederland  voorkomt. Ook is er een groeiende groep vrouwen die een geïsoleerd leven leiden en niet zonder een man de straat op mogen. Er zijn wanhopige vrouwen die vluchten naar een opvanghuis. 77-100% van de vrouwen in opvanghuizen hebben minimaal één ouder die afkomstig is uit een islamitisch land. De PVV fractie vraagt zich af hoe zit het met hun rechten? Hebben de rooie vrouwen niet immers vele jaren gestreden voor vrouwen rechten? Waar zijn die Dolle Mina’s gebleven? En waarom wordt er niet gehandhaafd als er een homopaar wordt weggepest of in elkaar geslagen? Waarom neemt het antisemitisme toe? Waarom wordt er weggekeken van de problemen? Waarom worden deze problemen niet benoemd?  Is het angst of gebrek aan kennis?

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg merkte in een arrest van 13 februari 2003 (Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98) al op dat de sharia niet verenigbaar is met de fundamentele principes van de democratie".

Ook op 29 juni 2004 gaf het Hof  aan "dat de bepalingen van de sharia, onder andere betreffende strafrecht, lijfstraffen en de positie van vrouwen in het geheel niet verenigbaar zijn met de seculiere rechtsstaat en de Europese conventie voor mensenrechten". (Application no. 44774/98)

Om de westerse vrijheden te bewaren is de seculiere rechtsstaat van levensbelang. Binnen de islam is geen ruimte voor secularisatie. Er geldt maar één wet en dat is de sharia.

In het rapport, Moslim in Nederland 2012, uitgebracht door het CPB, is te lezen dat de trend naar secularisatie zoals beschreven is in het rapport Moslim in Nederland 2004, niet doorzet. De identificatie met het geloof is onverminderd hoog  en er is een toename van moskeebezoek, ook onder de tweede generatie. Er is een duidelijk beeld dat voor de Nederlandse moslims de islam belangrijk is voor de identiteit. Ook voor minder of niet-praktiserende moslims is de islam een belangrijke leidraad in het leven. Dit blijkt bijvoorbeeld ook uit het onverminderd hoge aandeel dat trouwt met een moslimpartner. Er is al met al weinig steun voor de secularisatie, zowel door de tijd als over de generaties. Het is niet te verwachten dat de islam zijn belangrijke rol als deel van de identiteit van Turkse en Marokkaanse moslims in de nabije toekomst zal verliezen.

Voorzitter, door allerlei islamitische stichtingen subsidiëren, zijn wij onze eigen rechtstaat aan het ondergraven. Door niet de wet toe te passen voor iedereen, wordt het hek op de dam steeds verder verplaatst. Dit gaat langzaam en sluipend, door dat het politieke bestuur amper de problemen durft te benoemen en liever wegkijkt. Zij weet heel goed wat er gaande is, maar heeft het er liever niet te veel over. De PVV Gelderland heeft alle Gelderse gemeenten aangeschreven, op grond van artikel 3, Wet openbaarheid van bestuur, met een verzoek informatie te verstrekken over Islamitische instanties in de desbetreffende gemeente. 21% van de gemeenten wilden niet meewerken. (Brummen, Culemborg, Doetinchem, Ermelo, Harderwijk, Heumen, Nijmegen, Oost Gelre, Tiel, Winterswijk, Zaltbommel en Zevenaar) Ook waren er gemeenten die minder Islamitische instanties opgeven, dan er in werkelijkheid zijn. (Aalten, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Ede, Lochem, Nunspeet, Winterswijk en Zutphen) Zo verzweeg Lochem de aanwezigheid van de madrassa, Al Islah. Een gesloten gemeenschap waar kinderen geïndoctrineerd worden met een ideologie die aanzet tot geweld. D.i. in strijd met artikel 137d van het strafrecht. Kan GS de vraag beantwoorden of dit islamitisch internaat wel eens gecontroleerd wordt? Zo ja, kan GS deze rapporten verstrekken? Graag een reactie van GS.

Maurice de Hondt heeft een peiling gedaan hoe het electoraat van de grootste partijen denkt over de islam. Een paar resultaten:

  • 72% is voor een grondwettelijk verbod op de sharia in Nederland  (Uitgesplitst naar politieke partij PVV,99%,VVD, 88%, CDA 75%, D66 55%, PvdA 59%, SP 72%, 50plus 96%)
  • 77% vindt de islam geen verrijking voor Nederland
  • 63% wil geen nieuwe moskeeën
  • 55% wil geen nieuwe moslim immigranten

Hier uit blijkt hoe groot de afstand is tussen de politieke parijen m.u.v. de PVV en hun kiezers.

De leden van de provinciale staten leggen bij het aanvaarden van hun functie een eed af, waar in zij trouw beloven of zweren aan de Grondwet en de rijkswetten. Alle leden vertegenwoordigd in dit huis hebben dit gedaan. Maar in hoeverre zij zijn bereid om zich aan hun eed in te houden?

Voorzitter, ik rond af.
De PVV Gelderland maakt zich grote zorgen over deze ontwikkelingen in Gelderland en vraagt dan ook aan de Provinciale staten zich uit te spreken dat:

  • De Islam in strijd is met de Nederlandse normen en waarden.
  • De Islamisering van Gelderland een ongewenste ontwikkeling is.

De PVV fractie vraagt tevens aan GS om zicht tot het uiterste in te spannen om de islamisering van Gelderland tegen te gaan en hierop het beleid aan te passen.

Hiervoor dien ik namens mij fractie 2 moties in.

5590 keer gelezen