vrijdag, 05 juni 2015 15:50

Beleidsrekening 2014

Vrz,

laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen, helaas gaat het nog steeds niet goed met de Gelderse economie. Ondanks alle impulsen zoals revolverende fondsen en subsidies blijft economische groei achter en is de ontwikkeling van de werkgelegenheid ronduit teleurstellend.

Het college geeft aan dat de omvang van Gelderse economie in 2014 0,9% hoger is dan in 2013.
Is dat enkel op papier of is de omvang echt toegenomen?

Het Rijk pimpt namelijk de groeicijfers op door activiteiten uit het zwarrgeldcircuit, zoals drugshandel en prostitutie ook mee te tellen. Hiermee schoten zij in de eigen voet, want het Brusselse rupsje nooit genoeg stuurde direct afgelopen december een naheffing van 1,1 miljard aan de Minister van Financiën, die zonder omhaal betaald werd.
De beleidsrekening lezende, viel mij op dat dit college ook van oppimpen houdt.
Er staat het volgende te lezen:
Ook de jeugdwerkeloosheid is met ruim 1% verbeterd. In 2014 waren er in Gelderland 19.000 jongeren werkeloos, tegenover 21.000 in 2013. Klinkt goed, lijkt het. Echter zijn de aantallen vastgesteld met verschillende normen. Het laagste aantal werkelozen is vastgesteld volgens de nieuwe internationale definitie van het CBS, dan ben je pas werkeloos als je minder dan 1 uur per week werkt en het hoogste aantal werkelozen is vastgesteld volgens de nationale definitie dan ben je pas werkeloos als je minder dan 12 uur per week werkt.
Statenleden worden zo op het verkeerde been gezet. Ik mag toch hopen dat deze oude bestuurstijl niet de nieuwe wordt.
De PVV fractie vraagt dan ook met klem om de zaken helder en duidelijk weer te geven. Beter door de pijn heen, dan om het probleem heen.

De accountant meldt enige punten van aandacht. Het betreft een Europese aanbesteding en staatssteun. De provincie moet aanbesteden om een gelijk speelveld te creeeren voor bedrijven. Bevordert de concurrentie. Concurrentie is prima, maar er moet wel voor gewaakt worden dat bedrijven niet te veel worden afgeknepen. Ik zeg altijd:van te veel geven gaat de beste koe dood. Er moet gewaakt worden dat bedrijven er de brui aan geven en niet meer voor de provincie willen werken.

Vrz, er zijn drie opdrachten niet Europees aanbesteed, wat wel wettelijk verplicht is. Voor diensten moet er voor opdrachten vanaf 207.000 euro worden aanbesteed. Bij de betreffende opdrachten werd dat overschreden, er is namelijk sprake van de volgende bedragen 2 x 215.000 euro en 1x 255.000 euro. Kan het college nader uitleggen hoe dat kan? En betreffen deze 3 opdrachten één bedrijf? Graag een reactie van het college.

De accountant geeft aan dat er een subsidie is verstrekt die mogelijk kan vallen onder de categorie staatssteun. Het betreft een bedrag van 3,5 miljoen aan de Wageningen universiteit.
( voor het realiseren van een incubator/tech-hal/bedrijfsverzamelgebouw.)
Nu is in de subsidiebeschikking wel vastgelegd dat indien er achteraf sprake zal zijn van staatssteun het financiële risico bij de subsidieontvanger ligt.
De vraag aan het college is, is het niet verstandiger om dit van te voren af te vangen, om problemen te voorkomen. Dat is toch een vorm van behoorlijk bestuur?
Of schuift het college liever een zak geld weg naar politieke vrienden?

Dat brengt mij vrz, op een bijzondere achtergestelde lening aan Indigo. Indigo wordt beschreven als warmtenet Waalsprong te Nijmegen. Ondertussen blijkt Indigo niet zo maar een klein bedrijfje, maar een dochteronderneming van Alliander. Dit had het college aan moeten geven in de beleidsrekening, omdat dit de zaak in een heel ander daglicht zet.
Ten eerste heeft Alliander geld zat! En toch krijgt de dochter van Alliander een achtergestelde lening van 4 miljoen van de provincie, met voorwaarden om je vingers bij af te likken. Rentebetaling en aflossing van deze lening dienen alleen te geschieden als Indigo aan alle gestelde voorwaarden voldoet. Eén van deze voorwaarden is dat een lening van 3 miljoen afgelost moet zijn aan het moederbedrijf Alliander! M.a.w. als de lening niet wordt afgelost aan het moeder bedrijf, dan kan de provincie naar zijn geld fluiten. Het voldoen aan de voorwaarden (contante waarde carrierfee jaarlijks minimaal 5,5 mjn, minimale aansluitingen 11.524 woningen warmtenet) kan zo opgerekt worden zodat er nooit rente en aflossing betaald hoeft te worden. Dit is niet marktconform. Dit zou ook zo maar kunnen vallen onder staatssteun. Is het college zich hiervan bewust?
Of dient de achtergestelde lening van de provincie als onderpand voor de lening van Alliander van 3 miljoen, die een senior status heeft? Graag een reactie van GS.
Deze achtergesteld lening kan zo maar een kasrondje zijn.

(Ook Nijmegen participeert en betaalt voor 5% van de aandelen 300.000 en verstrekt ook 3,6 miljoen subsidie.)
(verdeling aandelen 5,7 mjn Alliander, 300.000 Nijmegen)
Kortom, via de achterdeur betaalt wederom de belastingbetaler voor de commerciële activiteiten van Alliander en wederom is er weer spraken van geen volledige informatieverstrekking aan Provinciale Staten.

Vrz, in Gelderland hebben wij een paar lastige dossiers. Eén daarvan het grondbeleid. Deelt het college de stelling dat een goede registratie van de gronden noodzakelijk is? En wat is de status van de registratie van de gronden die de provincie in eigendom heeft? Gaat het college hiervoor een specifiek grondregister hanteren? Graag een reactie van de gedeputeerde.
De PVV fractie is van mening dat het eens een keer inzichtelijk gemaakt moet worden hoe de vlag er bij hangt.

Vrz, de provincie heeft diverse verbonden partijen zoals Oost N.V met daar onder o.a. Topfonds Gelderland B.V. en IIG B.V. Deze partijen komen voor op de provinciale balans. Voor een juiste waardering moet de provincie over actuele informatie beschikken over deze deelnemingen. Zijn er afspraken gemaakt met deze verbonden partijen over de informatie verstrekking? En is deze informatie toereikend? Graag een reactie van het college.
Deze informatie is ook intressant om inzicht te krijgen of revolverende fondsen ook daadwerkelijk revolverend zijn en niet gewoon een soort dure vorm van subsidie verstrekking is met extra schijven en extra leuke banen.
Want ook is er een nieuwe dochteronderneming Fonds Gelderse Cultuurleningen opgericht. De revolverendheid is ingeschat op 70%. Het ziet er naar uit dat meer dan 30% van de uitgezette leningen niet terugkomt.
Vrz, de kunstensector bestaat gewoon bij de gratie van subsidie. Het college beseft dat wel degelijk, maar zal dat nooit luid en duidelijk willen toegeven. Het college heeft het verdienvermogen en daarmee de zelfredzaamheid van kunstenaars willen versterken. Klinkt goed. Maar hóé dan wel? Door het verstrekken van subsidie! Hoe tegenstrijdig! Kunstenaars zouden ondernemender moeten worden, volgens het college. En hoe? Met subsidie! Die zogenaamde 'zelfredzaamheid' van de kunstensector is niets anders dan een sigaar uit eigen doos; een farce.

(Cultuur nieuwe dochterondeneming Fonds Gelderse Cultuur leningen FGC  versterking van Gelderse cultuur.4 miljoen, Beheerkosten aan PPM Oost NV 4%
Revolverendheid 70%
PPM Oost NV is beheerder van TG en is ook de beoogd beheerder van de nieuwe fondsen.)

Vrz, het college tracht bedrijven te lokken naar Gelderland door te zorgen voor een excellent vestigingsklimaat. Daar is niets mis mee. Maar wat zijn de push and pull factoren van een excellent vestigingsklimaat? Is hier beleid op gemaakt? Zo ja, wat houdt het beleid in? Zo nee, is het college bereid om hier een beleid voor te ontwikkelen? En op welk termijn denkt het college dit te kunnen doen?
Want het moet niet zo dat bedrijven zich in Gelderland vestigen als er gezwaaid wordt met een zak geld. Toch?
14 Bedrijven (8 internationale) pakten de zak geld en kwamen naar Gelderland.
(via Oost NV) Maar om hoeveel geld gaat het hier en hoeveel banen zijn hier mee gecreeerd?
Ook zijn er bedrijven die de provincie verlaten. Waarom deze bedrijven vertrekken is niet bekend. Dit is een heel interessant punt om een nader te onderzoeken. Is het college hier toe bereid?

Vrz, de PVV fractie is nog steeds van mening dat er veel subsidiegeld wordt verstrekt zonder duidelijke afspraken en controle. Controle wordt ook moeilijk gemaakt omdat het college niet volledige informatie verstrekt aan provinciale staten.

Want als klap op de vuurpijl blijkt dat Necker van Naem, die in opdracht van de comissaris een integriteits onderzoek heeft verricht naar de gedeputeerden, wel degelijk onder de wettelijke vergunningplicht te vallen.
Dit blijkt uit de aard van de door haar verrichte werkzaamheden in relatie tot de brief van Dienst Justis gedateerd op 18 mei 2015. Bij navraag is deze brioef ontvangen. Voor een rapport over deze cases verwijs ik u naar de website van PVV Gelderland.
Vrz, mijn vraag aan u is, bent u bereid om hiervan melding te maken bij het ministerie van Veiligheid en Justitie?

Vrz, ik rond af.

Het college nodigt alle partijen uit om samen te werken voor een mooi Gelderland. Om dit in de praktijk uit te voeren is het een vereiste dat het college met een juiste voorstelling van zaken te komt en de Provinciale Staten volledig inlicht. Dat doet recht aan de Provinciale Statenleden.
Juist openheid van zaken maakt het mogelijk om gezamelijk te werken aan een goed en gezond Gelderland waar wij allemaal baat bij hebben.

1527 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Coalitie akoord Doden van ganzen »