woensdag, 27 januari 2016 11:20

Het weg-met-ons is in volle gang in Gelderland

Vrz,

In de Arabische wereld is de el-taharrush een bekend probleem. El-taharrush is een term die gebruikt wordt voor georganiseerde aanrandingen en verkrachtingen van vrouwen, meestal tijdens grote evenementen.

Tijdens de jaarwisseling werden Europese vrouwen voor het eerst geconfronteerd met dit fenomeen. In Keulen vonden massale berovingen, aanrandingen en verkrachtingen plaats door duizend mannen van Noord-Afrikaanse en Arabische komaf. Vrouwen werden ingesloten en gescheiden van mannelijke metgezellen om vervolgens onderworpen te worden aan de seksuele jihad.

Nadat de politieke elite getracht had om deze wantoestanden onder het Perzisch tapijt te moffelen, werd het enige dagen later duidelijk dat dit niet enkel was voorgevallen in Keulen. Ook in andere Duitse steden en in steden in Zwitserland, Zweden, Finland en Oostenrijk waren er op grote schaal vrouwen op dezelfde wijze vernederd. Waarom? Omdat het kon, omdat men te zwak was om westerse vrouwen te beschermen.
Opvallend was dat deze massale aanrandingen en verkrachtingen gelijktijdig op meerdere plaatsen geschiedden en georganiseerd bleken te zijn.

Vrz, el-taharrush is gearriveerd in West Europa.

En hoe wordt het protest in Nederland aangekleed? Enkele tientallen mannen gaan in minirok protesteren tegen seksueel geweld tegen vrouwen. Dit typeert het hele probleem en men slaat volledig de plank mis.

De daders moeten zich werkelijk de zomen uit hun broek hebben gelachen, want is het niet immers de profeet Mohammed zelf, binnen de islam gezien als de perfecte mens, die mannen vervloekt die zich uitdossen in vrouwenkleding? (sharia p.28)

Vrz, u gaf in uw nieuwjaarsrede het volgende aan:

"Waar ik in Gelderland geen ruimte aan wil geven zijn geweld, intimidatie en bedreigingen. Dat is niet normaal. Dat mag niet normaal worden."

Vrz, dit zijn wijze woorden en u heeft hier helemaal gelijk in. Ik kan uit uw woorden concluderen dat u een toekomst wenst waarin men zich veilig kan voelen.
Daarnaast heeft u de opdracht om in Gelderland 2500 extra vluchtelingen op te vangen.
De PVV-fractie is van mening dat uw wens en uw opdracht niet samengaan.
De groep migranten bestaat voor 80% uit mannen die nog meer islam meenemen. De islam, een veroveringsideologie, die el-taharrush faciliteert en waarbinnen de vrouw het bezit is van de man.

Nederland is nog niet geconfronteerd, zo ver wij weten, met massale aanrandingen en verkrachtingen. De praktijk laat zien dat als de aanhang van de islam groeit, de islam dominanter wordt en andere culturen verdringt. Het is niet voor niets dat het eens multiculturele Midden-Oosten nu een monocultuur is. Vrijwel alle joden en christenen zijn verdreven of vermoord.

Door toenemende dominantie zal de veiligheid voor vrouwen afnemen en zullen ook wij in Gelderland vroeg of laat geconfronteerd worden met el-taharrush. Kortom, het opvangen van vluchtelingen die de islam aanhangen zal de veiligheid voor vrouwen niet ten goede komen. Nu al worden er meisjes en vrouwen door asielzoekers lastig gevallen.

Ook gaan er verhalen rond dat er in de opvangkampen sprake is van agressie, intimidatie en seksueel misbruik. Vrouwelijke hulpverleners worden genegeerd, een transgender ontslagen door het COA, homoseksuelen worden tot wanhoop gedreven, kinderen misbruikt, vrouwen verkracht en tot prostitutie gedwongen, omwonenden geven aan dat om de havenklap de politie uitrukt.

Dit alles wordt angstvallig verzwegen door de media en de politieke elite.

Onlangs gaf de Katwijkse burgemeester Jos Wienen toe dat er incidenten in het plaatselijke azc in de doofpot zijn gestopt. Deze burgemeester is tevens de voorzitter van de asielcommissie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit wegmoffelen kan dus zomaar gemeentelijk beleid zijn.

Zelfs het COA vraagt aan medewerkers, vrijwilligers en migranten om vooral niet met de pers te praten. Dit omdat het politieke bestuur zich er heel goed van bewust is dat het allemaal niet zo lekker ligt bij de burgers. De burgers waar zij mandaat van hebben gekregen om hun belangen te behartigen, maar vervolgens die belangen verkwanselt en ondergeschikt gemaakt aan de belangen van economische migranten.

En waarom? Omdat er in Nederland een asielindustrie is ontstaan, opgelegd door de Europese Unie, waar een grote groep mensen een dik belegde boterham mee verdient.
De president van de ECB Mario Draghi gaf recentelijk aan dat de migratiestroom zorgt voor extra economische groei, omdat de overheden meer moeten gaan uitgeven. Maar voorzitter, wat geven zij uit?
Belastinggeld! Het is gewoon een financiële aanslag op de portemonnee van de werkende Nederlander en de verzorgingsstaat.

Wij hebben in Gelderland al 70.000 werkelozen. Nu al is er een mismatch tussen opleidingen en arbeidsvraag. En verwacht geen hoogopgeleiden migranten, de Arabische wereld blinkt nu eenmaal niet uit op het gebied van de wetenschap. Eerlijk gezegd moet ik wil wel toegeven dat een selecte groep migranten uit Heumensoord regelmatig met busjes wordt opgehaald en vervoerd wordt naar de college zalen van de Radboud universiteit. Daar wordt hen geleerd hoe ze het snelste door de asielprocedure komen en waar het meest te halen valt.

Vrz, ik heb het over die universiteit die recentelijk nog in opspraak kwam door de buitenpromovendus Montasser AlDe'emeh, die verdacht wordt van het geven van een valse schriftelijke verklaring voor een jihadverdachte.

Kortom, migranten krijgen naast asiel, gratis een enkeltje bijstand.

En vrz, wij zijn er nog niet want vervolgens krijgen wij ook nog het socialistische feestje van de gezinshereniging. In Arnhem houdt men daar al rekening mee. Ik citeer directeur Gerrit Breeman van Volkshuisvesting Arnhem:

"Als we een Syrische asielzoeker moeten huisvesten, wijzen we meteen een grote woning toe, omdat we weten dat de overige gezinsleden daar nog achteraan zullen komen".

Die gaan dus nooit meer weg en hun portie islam laten ze echt niet achter in islamistan.
Dit alles gaat ten kosten van vrouwen rechten en niet te vergeten de LHBT-rechten, kennelijk doen deze rechten er niet toe. Nadat de regels van onze eigen provinciale verordening onderhandelbaar zijn, zijn deze rechten kennelijk ook onderhandelbaar. Deze rechten worden geofferd op het altaar van de multiculturele samenleving, waar gelijke rechten zijn in ongelijke gevallen.

Vrz, de PVV is van mening dat de rechten voor vrouwen en LHBT niet onder handelbaar zijn. Ik roep dan ook de Provinciale Staten op om zich hiervoor uit te spreken d.m.v. een motie die ik bij deze indien met het dictum:

Provinciale Staten spreken zich uit dat,
vrouwen -en LHBT rechten niet onderhandelbaar zijn.

Motie

Onderwerp: vrouwen rechten en LGBT rechten

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27-1-2016

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat,

er decennia lang gestreden is voor vrouwenrechten,
er decennia lang gestreden is voor LGBT rechten,

constaterende dat,
er een grote instroom is van mensen afkomstig uit landen met andere normen en waarden dan de Nederlandse normen en waarden,

spreken Provinciale Staten zich uit dat,

vrouwen- en LGBT-rechten niet onderhandelbaar zijn

Vrz, de provincie werkt mee en betaalt direct en indirect mee aan de asielopvang. Provinciale Staten hebben het recht om te weten waaraan de financiële middelen besteed worden en wat de gevolgen er van zijn. Daarom ook de vraag aan GS d.m.v. een motie om openheid van zaken te geven over vermeende wantoestanden in de opvangkampen.

Motie

Onderwerp: openheid over vermeende wantoestanden in Gelderse opvangkampen

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27-1-2016

gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat,

de provincie mee werkt direct en indirect mee betaalt aan de opvang van migranten,
Provinciale Staten het recht hebben om te weten waaraan de financiële middelen besteed worden en wat de gevolgen er van zijn,

constaterende dat,
er steeds meer geluiden naar buiten komen over vermeende wantoestanden in de opvangkampen,

is het verzoek aan Gedeputeerde Staten

om openheid van zaken te geven over vermeende wantoestanden in Gelderse opvangkampen.

Vrz, dan nog even een vraag betreffende Heumensoord. De gedoogbeschikking loopt af op 1 juni 2016. Daarna zal het kamp opgedoekt moeten worden. Gaat dat ook werkelijk gebeuren? Waar gaan de huidige migranten dan heen? Graag een reactie van GS.

Vrz, ik rond af. Als het politieke bestuur niet heel gauw bij zinnen komt, dan voorspel ik u dat op korte termijn onze mooie provincie zal verarmen, vervuilen en verharden.

Beide PVV moties werden door geen enkele andere politieke partij gesteund.
Conclusie: de Gelderse politiek, m.u.v. de PVV, heeft geen belang bij openheid van zaken betreffende vermeende wantoestanten in de opvangkampen, en vrouwen- en LHBT-rechten zijn onderhandelbaar. Het weg-met-ons is in volle gang in Gelderland.

2352 keer gelezen