vrijdag, 06 maart 2020 14:17

Provincie Gelderland benadeeld schaamteloos de boeren

Gelderland geeft zo maar geld dat voor de boeren bestemd is, ook aan milieu clubs en organisaties zoals Natuurmonumenten.
Tijdens het debat inzake "Deltafondsmiddelen beschikbaar stellen aan LTO-Noord " nam Provinciale Staten klakkeloos het voorstel aan aangenomen waarmee de agrariërs worden benadeeld.
Van partijen zoals de VVD, GroenLinks, PVDA, D66 en 50plus is dit te verwachten. Maar ook partijen zoals het CDA , SGP en CU, die zeggen aan de kant van de boer te staan benadelen schaamteloos de boeren achterban.
De statenbrief , een document dat onder het besluit ligt heeft een tegenstrijdigheid in zich. Hier in is te lezen :

"De verplichting waar het specifiek om gaat is het beschikbaar stellen van middelen die wij van het Rijk ontvangen en die zijn gelabeld voor agrarische ondernemers. Het gaat om een bedrag van ruim €2,3 miljoen (€ 2.360.700,-)"
"De overige middelen, iets minder dan € 2.000.000, zal LTO-Noord uitgeven als financiële ondersteuning aan individuele agrarische ondernemers en deelnemers die concrete maatregelen gaan uitvoeren. "
Dit heeft tot gevolg dat organisaties als milieuclubs en TBO's zoals Natuurmonumenten in aanmerking kunnen komen voor subsidies die door het Rijk verstrekt zijn enkel voor agrariërs!
Statenleden kunnen niet zeggen dat ze dat niet wisten, want de PVV heeft hen op deze feiten gewezen. Een voorstel van de PVV om het besluit terug te sturen, zodat het College zijn huiswerk kon overdoen, werd afgewezen.

Inbreng debat
Marjolein Faber 12 februari 2020

Deltafondsmiddelen beschikbaar stellen aan LTO-Noord

Vrz, om niet al het water direct naar de zee te dragen en de beschikbaarheid van zoet water meer in balans te brengen op de hoge zandgronden, moet tijdens hoosbuien water worden opvangen en bij droogte dit hooswater worden ingezet. Niets mis mee.

Als eigenaar van de diverse gronden worden ook gemeenten, TBO's en boeren betrokken. Het is immers op hun grond waar de maatregelen getroffen moeten worden.
Nu stelt het college voor om aan haar verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit het traject Zoetwater Oost Nederland, afgekort ZON.
Het college schrijft in de statenbrief, ik citeer: "De verplichting waar het specifiek om gaat is het beschikbaar stellen van middelen die wij van het Rijk ontvangen en die zijn gelabeld voor agrarische ondernemers. Het gaat om een bedrag van ruim €2,3 miljoen (€ 2.360.700,- ) " einde citaat.

Vrz, is dit bedrag geheel ontvangen van het Rijk in het kader van de onderliggende bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016-2021 regio Oost?

Vrz, ik vraag dit omdat in de bestuursovereenkomst een te ontvangen bedrag staat van ruim €1,6 miljoen.
Nu klopt het dat wij verplicht zijn tot 20% cofinanciering. Maar dan kom je nog niet op €2,3 miljoen. Vraag aan het college, hoe zit dit?
Dit bedrag zou, na goedkeuring en voldoende uitgewerkte plannen, in één klap worden overgemaakt naar LTO, die hier €400.000,- van mag afromen voor proceskosten om 200 maal subsidie te verstrekken.
Dat is €2000 per verstrekking! Is dat niet absurd hoog? Graag een reactie van het College.
De rest wordt doorgesluisd naar de deelnemers. Het schijnt niet uit te maken of je wel dan niet lid bent van LTO.
De vraag is: hoe is dit geborgd?
En zijn de beoogde deelnemers enkel agrariërs?
Ik vraag dit omdat alle initiatiefnemers genoemd in de bestuursovereenkomst maatregelen mogen uitvoeren. Daar in worden ook de natuur en milieu federaties genoemd als initiatiefnemers.
Zijn deze clubs ook al groot grond bezitters?
Of worden zij ingezet om de publieke opinie te beïnvloeden?
Of is het een vorm van aflaat?
Graag een reactie van het college.
En hoe zit het met b.v. Natuurmonumenten en Gelders Landschap? Zij bezitten wel grond, maar dat zijn toch geen agrariërs?

(in statenbrief: De overige middelen, iets minder dan € 2.000.000, zal LTO-Noord uitgeven als financiële ondersteuning aan individuele agrarische ondernemers en deelnemers die concrete maatregelen gaan uitvoeren. )

Vrz, de provincie is in deze enkel het doorgeefluik van €2,3 miljoen.
En verstrekt de subsidie zonder aanvullende inhoudelijke beoordeling van maatregelen of projecten. Het college kiepert in vertrouwen gewoon €2,3 miljoen over de schutting. Hiermee schudt zij ook in één klap de verantwoordelijkheid van zich af.
Het is ook vreemd dat LTO publiekrechtelijke subsidies gaat verstrekken. Want waar gaan belanghebbenden heen als ze niet eens zijn met een besluit in deze? LTO is immers geen bestuursorgaan maar een vereniging.
Wordt hier de rechtszekerheid gewoon van tafel geschoven door het veronderstelde vertrouwen?
Graag een reactie van het College.

Vrz, ik rond af.
De voorziening om de zoet water voorraad te regulieren is niets mis mee, daar kan de PVV fractie zich in vinden.
Maar het proces deugt niet.
De uitvoering wordt op afstand gezet, waardoor controle afhangt van welwillendheid van de ontvanger, in deze LTO. Zo plaatst het college zich in een ondergeschikte positie en degradeert de Provinciale Staten tot een soort stempelmachine om de uitgaven van het College te legitimeren en een zweem van democratie toe te voegen.
Op deze manier worden we gedwongen om mee te gaan in de elitaire kliek en deze in stand te houden.
Vrz, het zal u duidelijk zijn dat de PVV dáár niet in mee gaat.
Desondanks kijk ik uit naar de beantwoording van de gedeputeerde.

1383 keer gelezen