woensdag, 03 juli 2019 16:48

Interpellatiedebat

Bijdrage Ton Diepeveen
3 juli 2019

Voorzitter,
Waar moet het naar toe met deze provincie? Op papier weet de organisatie het goed te brengen, maar in de praktijk blijkt keer op keer dat afspraken niet worden nagekomen. Zijn dat soms ook Gelderse streken? Hoewel nog maar kort Statenlid ben, heb ik de laatste 7,5 jaar als adviseur van de PVV fractie Gelderland, het nodige met dit provinciaal bestuur meegemaakt. Van de ene verbazing in de andere ben ik gevallen en in de korte tijd dat ik nu Statenlid ben is dat beeld niet veranderd. Nee, voorzitter, dat beeld is er zelfs niet beter op geworden.

Ik heb enkele weken geleden ten overstaan van onze griffier kenbaar gemaakt dat het mij verbaasde dat de organisatie, u voorzitter als kersverse CdK, brieven laat ondertekenen waarvan de inhoud in strijd is met de waarheid. En dat beeld wordt bevestigd met de brief van het Openbaar Ministerie die in de pen is geklommen om u voorzitter, als penvoerder en voorzitter van het college, terecht te wijzen. U hoort het goed: terecht wijzen want volgens het OM heeft u namens het college gewoon zitten liegen toen in de brieven van 23 april en 28 mei jl. mijn Statenvragen met betrekking tot het dossier Vink werden beantwoord. Het OM geeft heel duidelijk aan dat zij nimmer aan de omgevingsdiensten heeft laten weten dat er belemmeringen waren om de twee resterende inspectierapporten over asbest en AEC-slakken (afvalenergiecentrale) openbaar te maken. Dit terwijl GS zich altijd heeft verschuild, ook tegenover de journalisten van Zembla die in april 2018 een Wob-verzoek indienden, dat het OM wel bezwaren tegen openbaarmaking had. En wat volgens het OM ook niet waar is, is het antwoord in de antwoordenbrief van 28 mei jl. Daarin wordt namens GS gezegd dat het OM recentelijk heeft aangegeven dat er geen expliciete belemmeringen bestaan om de rapporten openbaar te maken. Dat blijkt dus ook een volstrekte leugen te zijn. Om die reden de volgende vraag aan het college:

Wat is de reden dat door dan wel namens GS, zowel in de brief van 28 mei 2019 alsook in de brief van 23 april 2019, PS onjuist wordt geïnformeerd?

De PVV fractie gaat er op voorhand vanuit dat de beantwoording van de betreffende vragen ambtelijk zijn voorbereid. Als dat inderdaad zo is dan vragen wij ons af of wij ons geen zorgen moeten gaan maken over de mate van integriteit van dat deel van het ambtelijk apparaat. Of moeten wij ons zorgen gaan maken over hun kennis en kunde. Het is of het één of het ander. Het is bekend dat men binnen dit huis niet graag ziet dat ambtenaren worden aangevallen omdat het bestuur uiteindelijk verantwoordelijk is. Wij begrijpen deze politiek correcte opstelling in de richting van het ambtelijk apparaat eerlijk gezegd niet, omdat alleen al uit deze casus blijkt dat zij u opzettelijk en bewust van verkeerde informatie heeft voorzien. Met als gevolg een totaal disrespect voor GS en in lijn daarmee disrespect voor PS.

Dit gezegd hebbende kom ik uit op mijn tweede vraag aan het college:
Hoe kan het dat het hoogste bestuursorgaan van de provincie, in deze PS, op twee verschillende momenten door GS/de CdK onjuist wordt geïnformeerd terwijl binnen
de provinciale organisatie bekend is dat het dossier waarop die vragen en antwoorden betrekking hebben (lees: het dossier Vink) politiek zo gevoelig ligt?

Om tot een afronding te komen kom ik met mijn derde vraag:
Welke interne maatregelen gaat GS/de CdK nemen om in de toekomst te voorkomen dat PS opnieuw op deze wijze op het verkeerde been
wordt gezet waardoor zij haar controlerende taak niet dan wel onvoldoende kan uitoefenen?

Is het college bereid daartoe voor de Kerst (van dit jaar) met een plan van aanpak te komen, waarin ook aandacht wordt besteed aan hoe om te gaan met de zwakste schakels in de integriteitsketen.

1351 keer gelezen