donderdag, 31 maart 2011 00:00

Klimaatproject bij Aalten

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

De PVV heeft met verbazing kennis genomen van het artikel 'Klimaatproject bij Aalten: beek- en natuurherstel' in de digitale nieuwsbrief Gld. Milieu, klimaat en water.

De provincie Gelderland is al sinds mensenheugenis een schitterende provincie vol schitterende natuurgebieden en mooie landschappen. Echter, volgens het huidige college van Gedeputeerde Staten is dit nog niet genoeg.

Zo wordt er in Aalten een landbouwbedrijf opgekocht en verplaatst, zodat er een betere kwelwaterwerking kan komen en een enorm gebied vernat kan worden. De provincie Gelderland steunt dit project in financiële zin.

Vragen

  1. Heeft Gedeputeerde Staten kennis genomen van bovengenoemd artikel?
  2. In het artikel wordt gesteld dat door klimaatverandering het weer extremer wordt en dat er periodes zijn van hitte en droogte en soms heftige buien. Is Gedeputeerde Staten met de PVV eens dat deze periodes al eeuwenlang plaatsvinden en dat er geen recente aanwijzingen zijn dat dit aan het veranderen is? Zo nee, waar baseert u dat op?
  3. De provincie Gelderland zal de komende jaren flink moeten bezuinigen. Vindt GS het gerechtvaardigd om een landbouwbedrijf op te kopen ten behoeve van natuur in het licht van de grote bezuinigingen in Gelderland?
  4. Heeft Gedeputeerde Staten onderzocht wat de gevolgen in het gebied zijn voor de landbouw van een verhoogde waterstand en wat zijn de resultaten hiervan? Zo nee, bent u bereid dit alsnog te doen?
  5. Wat is het bedrag dat door de provincie Gelderland wordt gefinancierd?
  6. In het artikel wordt aangegeven dat zodra de boer is verhuisd, de gebouwen worden gesloopt en de plek 'een natuurlijke inrichting' krijgt. Is Gedeputeerde Staten van mening dat een boerenlandschap, met agrarische gebouwen, past in het Gelderse landschap en dat het gebied dus al passend is ingericht? Zo nee, wat stoort u aan de huidige inrichting?
  7. De heer Moorman, gedetacheerd bij het waterschap vanuit de provincie Gelderland, zegt: 'Wat de mogelijkheden zijn en hoe we het gebied gaan inrichten, gaan we met de bewoners, gebruikers en de gemeenten bekijken.' Is Gedeputeerde Staten met de PVV eens dat het niet toelaatbaar is dat een dergelijk onderzoek pas wordt uitgevoerd nadat een financiële toezegging is gedaan en de kosten en baten duidelijk zijn? Zo nee, waarom niet?
  8. Is Gedeputeerde Staten van plan om de financiële steun niet te leveren dan wel terug te eisen, totdat er duidelijkheid is over de inrichting van het gebied na de bedrijfsverplaatsing?
  9. Is Gedeputeerde Staten bereid om een lijst met soortgelijke projecten aan te leveren met daarbij de hoogte van de financiële ondersteuning? Zo nee, wat houdt u tegen?
1992 keer gelezen