vrijdag, 15 april 2011 00:00

Megastal in gemeente Overbetuwe

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

De PVV kennis genomen van het artikel 'Nieuwe megaboerderij met 1200 kalveren' in De Gelderlander van 15 april 2011.

Zoals bekend is de PVV tegen megastallen, omdat (kleinere) gezinsbedrijven hierdoor weg beconcurreerd worden en de schaalvergroting in de agrarische sector nog sneller zal verlopen. De PVV zet juist in op moderne gezinsbedrijven die ruim baan krijgen als het gaat om verbreding.

In een brief aan de Tweede Kamer van 15 maart 2011, vraagt staatssecretaris Bleker (CDA) aan de '' lagere overheden' om voorlopig geen vergunningen meer af te geven voor zgn. megastallen. Bleker: "Tegen die achtergrond zal ik de motie van de leden Grashoff en Van Veldhoven (28286, nr. 488) onder de aandacht brengen van provincies en gemeenten met het verzoek gedurende de maatschappelijke discussie over megastallen niet mee te werken aan nieuwe aanvragen waarbij bestemmingsplanwijzigingen nodig zijn voor stallen groter dan 300 NGE en meer dan één bouwlaag".

Vragen

  1. Heeft Gedeputeerde Staten kennis genomen van bovengenoemd artikel en de brief van Bleker?
  2. Is Gedeputeerde Staten van plan uitvoering te geven aan het verzoek van staatssecretaris Bleker? Zo nee, waarom niet?
  3. Is Gedeputeerde Staten van mening dat moderne gezinsbedrijven vaak niet de concurrentie met megabedrijven (al dan niet in buitenlandse handen) aan kunnen en dat dit leidt tot een zorgwekkende situatie? Zo nee, waarom niet?
  4. De PVV is van mening dat de overheid een betrouwbare partner moet zijn en vindt zodoende dat het bewuste bedrijf in Opheusden nu niet meer geweigerd mag worden. Deelt Gedeputeerde Staten deze mening? Zo nee, waarom niet?
  5. Is Gedeputeerde Staten van plan om, net als staatssecretaris Bleker, de norm van 300 NGE te hanteren bij het categoriseren van bedrijven/stallen? Zo nee, waar trekt u de grens?
  6. Is Gedeputeerde Staten voornemens om de komende vier jaar in te zetten op verbreding van de landbouw en niet op schaalvergroting? Hoe gaat u dit concreet aanpakken?
1532 keer gelezen