woensdag, 29 juni 2011 00:00

Oormerken budgetten, geen verschuiving van budgetten binnen één planjaar

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • Gedeputeerde Staten spreekt, betreffende de financiën, over en het toepassen van maximale verticale flexibiliteit. Dat wil zeggen dat er binnen een bepaald planjaar verschuivingen van financiën tussen taakvelden kan plaatsvinden, mits het totaalbedrag niet meer bedraagt.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Om niet te schuiven met toegewezen geldbedragen tussen de diverse projecten en programma's binnen één planjaar en toegewezen budgetten te oormerken.

En gaan over tot de orde van de dag.

8644 keer gelezen