zondag, 28 augustus 2011 00:00

Project IkStartSmart 2

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 september 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • Het project IkStartSmart 2 een niet meetbare beleidsindicator (verhoging slaagkans starters vijf jaar na de start (80%)) heeft.
  • Het project IkStartSmart 2 een vage prestatie indicator (350 starters ondersteund dienen te worden in 2012) heeft.
  • Er eerst gemeten dient te worden hoeveel starters uit het vorige project IkStartSmart nog commercieel ondernemen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Totdat er meer duidelijkheid is over de resultaten van het vorige project IkStartSmart en er betere indicatoren zijn gedefinieerd, af te zien van het project IkStartSmart 2.

En gaan over tot de orde van de dag.

1385 keer gelezen