dinsdag, 08 november 2011 23:00

Agrarische kinderopvang

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 november 2011

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat:

  • Het college van Gedeputeerde Staten de verbrede landbouw als een kans voor de Gelderse agrariërs ziet.
  • Het college in de beleidsuitwerking een aantal nieuwe verbredingthema's noemt, waarbij agrarische kinderopvang niet genoemd wordt..

Overwegende dat:

  • Agrarische kinderopvang een betrekkelijk nieuw fenomeen is met grote potentie.
  • Contact met natuur en dieren een positieve invloed heeft op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van een kind.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Agrarische kinderopvang op te nemen in de lijst met thema's die het college van Gedeputeerde Staten gaat ondersteunen en faciliteren.

En gaan over tot de orde van de dag.

1389 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Klimaatverandering Dienstritten »