Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 75 niet laden

dinsdag, 13 december 2011 23:00

Deelakkoord manifestpartners

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 14 december 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat: 

  • In het onderhandelingsakkoord is overeengekomen dat voor de afronden van de herijkte EHS prioriteit moet worden gegeven aan nakomen van internationale verplichtingen, met name van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Kaderrichtlijn Water.
  • Daarvoor snel duidelijkheid moet komen welke Natura2000 gebieden in onze provincie definitief worden aangewezen en welke middelen voor het treffen van hydrologische maatregelen ten behoeve van de instandhouding van de te beschermen habitatten in deze natura2000 gebieden bij rijk, provincie en waterschappen zijn.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Het verdere overleg met de manifestpartners op te schorten totdat hierover meer duidelijkheid is.

En gaan over tot de orde van de dag.

1548 keer gelezen