woensdag, 27 juni 2012 00:00

Verkaveling

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat: 

  • Kavelruil hoog op de politieke agenda staat en Gedeputeerde Staten hier belang aan hechten.
  • Het vaker is voorgekomen dat het proces rondom verkaveling stil is komen te liggen, omdat het budget op was en dat dit de landbouwsector niet ten goede komt.
  • De Gelderse landbouwsector gebaat is bij continuïteit in de uitvoering van deze regeling.

Overwegende dat:

  • LTO Noord oproept tot goede bewaking van het budget m.b.t. kavelruil en dat LTO Noord aangeeft dat er nog een groot aantal kavelruilen in de wachtkamer staan.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Om streng het budget met betrekking tot kavelruil in de gaten te houden en indien de 'bodem' van deze regeling in zicht is de Staten hierover op tijd te informeren, zodat er passende maatregelen genomen kunnen worden om de continuïteit van de regeling te waarborgen.

En gaan over tot de orde van de dag.

1579 keer gelezen