maandag, 13 augustus 2012 00:00

Bijensterfte

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

Inleiding

Uit diverse onderzoeksrapporten blijkt dat de afgelopen jaren een enorme bijensterfte heeft plaatsgevonden en nog steeds plaatsvindt. Van de 350 in Nederland aanwezige bijensoorten zijn er 188 soorten met uitsterven bedreigd. Ter illustratie: de normale bijensterfte van honingbijen in de winter is 8%, maar de afgelopen jaren was dat zelfs meer dan 20%.

 

De PVV is van mening dat dit zeer verontrustend is, zeker gezien het feit dat bijen een onmisbare schakel zijn in de natuur. Bovendien is ook o.a. de tuinbouw sterk afhankelijk van een goede bestuiving van de gewassen. Gezien het feit dat de provincie Gelderland vele miljoenen investeert in de Gelderse natuur en het in stand houden van de biodiversiteit zou de bij hierin een prominente rol moeten spelen.

 

Vragen

  1. Bent u op de hoogte van bovengenoemd probleem?
  2. Deelt u de mening van de PVV dat om bovengenoemd probleem aan te pakken ook de provincie Gelderland actie zou moeten ondernemen? Zo nee, waarom niet?
  3. Welke acties heeft de provincie Gelderland tot dusver ondernomen, specifiek gericht op het beschermen van de bijensoorten? Welke bedragen zijn hiermee gemoeid?
  4. Deelt u de mening van de PVV dat gezien het feit dat de provincie sterk inzet op het behoud van biodiversiteit de bij hierin een centrale rol moet krijgen? Zeker vanwege het feit dat 80% van de planten afhankelijk is van insecten voor bestuiving. Zo nee, waarom niet?
  5. Zijn er mogelijkheden om het in stand houden van de bijensoorten te integreren in het agrarisch natuurbeheer? Zo ja, wat zijn deze? Bent u bereid hiertoe een voorstel te doen toekomen aan Provinciale Staten? Zo nee, waarom niet?
  6. Bent u bereid om een proef te starten met 'bijvriendelijk' bermbeheer, zoals bloemrijke wegbermen et cetera? Zo nee, waarom niet?
  7. Bent u bereid om bestrijdingsmiddelen, die schadelijk zijn voor bijen, niet of zo min mogelijk te gebruiken in het provinciale bermbeheer? Zo nee, waarom niet?
  8. Bent u bekend met het rapport 'Openbaar groen en de betekenis voor bijen1' van Alterra? Bent u bereid de aanbevelingen, waar dat mogelijk is, over te nemen in het beleid? Zo nee, waarom niet?
  9. Bent u bereid om met gemeenten, waterschappen en andere terrein beherende organisaties in overleg te gaan om te komen tot een goede, integrale aanpak om de bijensterfte tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
2267 keer gelezen