woensdag, 22 augustus 2012 00:00

Extra windmolens

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

Gisteren, 21 augustus 2012, verscheen op Omroep Gelderland het bericht dat de provincie Gelderland meer windmolens wil plaatsen. In de Provinciale Staten vergadering van april hebben wij nog een amendement ingediend waarin draagvlak bij windenergie betekent dat gemeenteraadsfracties een beslissende stem moeten hebben. Deze invulling van draagvlak werd door Gedeputeerde Staten destijds al ontraden. Wij hebben ook op andere momenten en bij andere onderwerpen aangegeven dat burgers meer betrokken moeten worden bij besluitvorming, bijvoorbeeld door de invoering van een bindend referendum. Onderstaand bericht is in dit licht dan ook opvallend. Voor uw informatie plaatsen wij het bericht hieronder.

Provincie wil meer windmolens
ARNHEM - De provincie wil dat er meer windmolens komen in Gelderland. Dat blijkt uit een voorstel aan Provinciale Staten.
De provincie wil het Rijk op deze manier helpen om meer alternatieve energie op te wekken.
Het plan is opvallend, omdat de provincie al moeite heeft om de bestaande doelstelling voor windenergie rond te krijgen.
Subsidieproblemen
Volgens de provincie gaan veel plannen voor windmolens niet door, vanwege het tekortschieten van de landelijke subsidieregeling voor duurzame energie (SDE+). In Gelderland liggen vanwege subsidieproblemen windmolenprojecten in Ede, Duiven en Montferland/Oude IJsselstreek stil.
Ook gaan plannen voor windmolens niet door, omdat de windturbines de radarposten van Defensie kunnen verstoren. De provincie vindt dat het Rijk iets aan deze problemen moet doen.

In de Gedeputeerde Staten vergadering van 21 augustus 2012, wordt hierover het volgende gemeld:

A2 verhoging doelstelling windenergie op land in Gelderland
Gedeputeerde Staten hebben besloten zich in te spannen tot een verhoging van de doelstelling om meer windenergie op land te realiseren. Gedeputeerde Staten stellen voor er zorg voor te dragen dat in 2020 minimaal 210 MW windenergie op Gelders grondgebied gerealiseerd is. Onder voorwaarde dat het Rijk de belemmeringen wegneemt vooral op het gebied van de Subsidieregeling Duurzame Energie en de radarverstoring. Deze verhoging komt voort uit de afspraken tussen de ministers van Infrastructuur & Milieu en Economische zaken, Landbouw & Innovatie en IPO-VNG om in 2020 6000 Mega Watt op land te realiseren. Om de doelstelling van het Energietransitieprogramma om in 2020 14% hernieuwbare energie op te wekken, te kunnen halen, is een verhoging van de taakstelling voor windenergie noodzakelijk.
Om dit ruimtelijk te verankeren is het noodzakelijk in de Omgevingsvisie gronden te reserveren waar door gemeenten windenergie kan worden gerealiseerd.

Vragen

 1. In de notitie 'Prioritair programma energietransitie' (PS2012-193) wordt aangegeven dat het streven is om 140 MW gerealiseerd te krijgen. De 210 MW zoals in het verslag van de Gedeputeerde Staten vergadering wordt gemeld betekent een verhoogde doelstelling van 50%, of 70 MW. Is dit een juiste conclusie (om te voorkomen dat we appels met peren gaan vergelijken)?
 2. Heeft u reeds locaties geselecteerd die voor extra windmolens in aanmerking komen?
 3. Op basis van welke criteria heeft u locaties geselecteerd of gaat u locaties selecteren?
 4. Bent u bereid om actief in contact te treden met burgers die te maken gaan krijgen met slagschaduw of ander vormen van overlast? Zo nee, waarom niet?
 5. In de notitie 'Prioritair programma energietransitie' (PS2012-193) - pagina 14, wordt tevens gemeld dat er 'gekozen wordt voor projecten die lokaal draagvlak hebben bij de gemeenten'. Heeft u gemeenten reeds benaderd in verband met een verhoogde doelstelling windenergie? Zo nee, waarom niet?
 6. In het bericht van omroep Gelderland staat dat projecten stil liggen vanwege subsidieproblemen. Is de conclusie gerechtvaardigd dat windmolenprojecten zonder subsidie niet gerealiseerd kunnen worden? Zo nee, waarom niet?
 7. Kunt u aangeven hoeveel kosten er gemoeid zijn met de totale doelstelling?
 8. In het verslag van de Gedeputeerde Staten vergadering van 21 augustus, wordt gemeld dat er nog gronden moeten worden gereserveerd. Zijn deze gronden reeds in bezit van provincie of gemeenten of moeten die gronden nog (bij particulieren) worden aangekocht?
 9. De provincie heeft moeite om de doelstelling van 14 % hernieuwbare energie te realiseren. Heeft u overwogen om die doelstelling niet te realiseren met meer windenergie maar met andere energiebronnen, zoals extra warmtenetten, extra zonne-energie, extra biomassa, et cetera. Zo nee, waarom niet?
 10. De PVV is van mening dat geen enkele vogel zou mogen sneuvelen door windmolens. Bent u dit met de PVV eens? Zo nee, bij welk aantal slachtoffers trekt u een grens?
 11. Bent u bereid om samen met natuurorganisaties een kaart te maken waarop duidelijk wordt waar risicogebieden zijn met betrekking tot vogelslachtoffers, in verband met rustgebieden en trekroutes? Zo nee, waarom niet?
3333 keer gelezen