woensdag, 23 januari 2013 14:04

Amendement Landbouwvoorwaardenlijst Stelkampsveld

Amendement (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 23 januari 2013

op voorstel PS2012-966 over  ‘Realisatie natuurontwikkelingsprojecten Achterhoek inclusief voorstel tot subsidieverlening aan het Waterschap Rijn en IJssel’

Onder vernummering van leden 2 en 3 naar 3  en 4, het voorgestelde lid 2 wijzigen in:

Het GGOR voorkeursscenario pas goed te keuren en de middelen ten behoeve van het project Beekvliet-Stelkampsveld pas beschikbaar te stellen nadat aan Provinciale Staten aannemelijk is gemaakt dat de beschikbare middelen ad €2.600.000,- ook voorzien in de kosten ter verbetering van de landbouwstructuur, zoals vastgelegd in de landbouwvoorwaardenlijst.

Toelichting:

Kortheidshalve wordt verwezen naar brief d.d. 2 januari 2013 van de Belangengroep Boer en Burger in Beekvliet-Stelkampsveld(4B/S) en de inbreng tijdens de  vergadering van de statencommissie LJC van 9 januari jl.  De uitvoering van de afspraken, gemaakt en vastgelegd in de landbouwvoorwaardenlijst, maken onderdeel uit van het unanieme advies van de Bestuurlijke Begeleidings Groep aan het bestuur van het Waterschap van Rijn en IJssel om in te stemmen met het voorkeursscenario 3. Goedkeuring en uitvoering van door het waterschap voorgestelde GGOR scenario heeft de instemming van de BBG, in de veronderstelling dat dan ook de maatregelen ter verbetering van de landbouwstructuur in het gebied en in de omgeving van het gebied, die het gevolg zijn van het vernattingsscenario, worden uitgevoerd.

1767 keer gelezen