woensdag, 20 februari 2013 09:16

Wederom vragen over Natura2000 gebied

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

 

datum: 19-2-2013
van: D. ter Haar
onderwerp: Gesprek Gedeputeerde van Dijk met 4B/S

Inleiding

Vanaf de intrede in Provinciale Staten in Gelderland heeft de PVV het dossier ´N2000 Stelkampsveld´ met grote belangstelling gevolgd en hierover al meerdere malen vragen gesteld aan de Gedeputeerde en ook het debat gevoerd. De PVV-fractie heeft grote moeite met de gang van zaken in het gebiedsproces en voornamelijk de rol van de provincie hierin. De PVV is tegen de aanwijzing als N2000 gebied en vind de communicatie met betrokkenen in het gebied, zowel agrariërs als overige bewoners, ronduit beschamend.

Het bestuur van  4B/S heeft de omwonenden van het Stelkampsveld als volgt geïnformeerd over het langverwachte gesprek dat op 15 februari 2013 met gedeputeerde van Dijk heeft plaatsgevonden:

“Afgelopen vrijdag heeft gedeputeerde Van Dijk een gesprek gevoerd met het bestuur van 4B/S. Van Dijk was samen met één van zijn ambtenaren dhr. Martin Kaal (ook altijd aanwezig namens de Provincie bij de BBG-vergaderingen) afgereisd naar het bedrijf van Henk Leppink. Van Dijk gaf ons weinig reden tot optimisme. Kort samengevat komt het erop neer dat plannen uitgevoerd gaan worden zoals gepland, met hier en daar nog wat fine-tuning. Hieronder volgt een kort verslag van hetgeen er is besproken.

 1. Volgens de gedeputeerde zal binnen 2 weken het Natura 2000 gebied Beekvliet/Stelkampsveld naar ontwerp definitief worden aangewezen. Dus met een  oppervlakte van 102 ha, in tegenstelling tot de 90 ha waar het in Brussel voor is aangemeld. Ook het aantal habitatsoorten blijft op 8 staan, terwijl in Brussel “slechts” 5 soorten staan aangemeld.
 2. Begrip draagvlak uitvoerig besproken, maar kort gezegd komt het erop neer dat de plannen zoals ze door de verschillende instanties zijn bedacht, uitgevoerd gaan worden met of zonder draagvlak. In 2025 zal de evaluatie zijn vanuit Brussel.
 3. Wij hadden graag gezien dat Staatsbosbeheer pas hun gronden gaat inrichten op het moment dat er meer duidelijkheid is omtrent de verdere verwerving en ruiling van gronden, dit om te voorkomen dat goede landbouwgronden nu aangepakt worden en op een later moment toch beter ingezet konden worden voor ruiling, maar dat geld moet nu op anders verdampt het!
 4. Ophogen van gronden moet ook mogelijk zijn bij particulieren.
 5. Staatsbosbeheer heeft bij de gemeente Berkelland gevraagd om hun gronden bij het nieuwe bestemmingsplan allemaal de bestemming natuur te geven. Wanneer er nu in een later stadium grond geruild moet worden kan het zijn dat u landbouwgrond inruilt voor natuurgrond. Dit komt het ruilproces niet ten goede. De gedeputeerde heeft toegezegd om dit uit te zoeken.
 6. Agrariërs die er wel eens serieus over nadenken  om hun bedrijf te koop aan te bieden, hetzij voor verplaatsing, hetzij om te stoppen willen we hierbij oproepen om dit kenbaar te maken bij de Provincie, want het geld voor bedrijfsverplaatsing is gereserveerd. Om de plannen uit te voeren moeten er nog minimaal 2 bedrijven uit het gebied. Ook bedrijven die iets verder van het kerngebied liggen komen hiervoor in aanmerking wanneer dit door ruilingen mogelijkheden bied om de landbouwstructuur voor de blijvers te verbeteren. Dus schroom niet en informeer!
 7. Van Dijk wil bedrijven alleen op vrijwillige basis verplaatsen. In het uiterste geval, dus als er geen aanmeldingen komt uit het gebied zal hij de mogelijkheid van onteigenen niet uitsluiten. De definitie van vrijwillige verplaatsing houdt volgens hem in dat de eigenaar het niet op onteigenen laat aankomen.
 8. We hebben nogmaals aangegeven dat men door de juiste mensen "op pad" te sturen er meer bereikt kan worden, dan keer op keer met slechte ruilvoorstellen aan te komen door mensen (van oa. Provincie en DLG) die geen gevoel hebben bij de beleving van een agrariër. Vanuit het gebied is er aangegeven vertrouwen te hebben in de ruilverkavelingscommissie Lochem/Graafschap, omdat deze mensen werken vanuit een ander uitgangspunt. 
 9. De landbouwagenda zal formeel worden opgenomen als het gebied constructief meewerkt.
 10. Wat betreft de scenario keuze, staat SD 3 vast. Formeel moet het Waterschap nog richting GS een voorstel doen hierover, maar de gedeputeerde gaf aan dat hier weinig rek in zat. Wat betreft de betrouwbaarheid over de GGOR onderzoeken is geen second opinion mogelijk.
 11. Er is nog geen duidelijkheid over het voortbestaan van de Projekt Groep, waar 4 B/S nog zitting in heeft. 
 12. Eind februari zal er vanuit de BBG een communicatie richting het gebied plaatsvinden.

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. “

Vragen

1. Kunt u zich vinden in het  verslag? Is het een juiste weergave van hetgeen is besproken of is er aanleiding hierbij kanttekeningen te plaatsen? Zo ja, welke zijn dat?
2. In het verslag wordt weergegeven dat naar de mening van gedeputeerde van Dijk binnen 2 weken het Stelkampsveld definitief wordt aangewezen als Natura2000 gebied, met een oppervlakte van 102 ha. en voor 8 habitatsoorten. Kunt u deze mening met feiten onderbouwen?
3. Is het juist dat de provincie aan het ministerie, als bevoegd gezag voor het aanwijzen van gebieden tot Natura2000 gebied, over het voornemen over te gaan tot definitieve aanwijzing, een (ambtelijk) positief advies heeft uitgebracht?
4. Is het juist dat de provincie in 2009 over de conceptaanwijzing een zienswijze heeft ingediend met daarin het advies het gebied met 10 ha. te verkleinen? Waarom is bij de hiervoor genoemde positieve advisering daarop niet gewezen?
5. Draagt uw college kennis van het rapport van de stichting IQuatro (2012) dat de aanwijzing zich in feite dient te beperken tot het kwalificeerbare habitatype Alkalisch laagveen (H7230), waarvan de instandhouding gunstig is en waarvoor geen verbeteropgaaf nodig is? Waarom is bij eerder genoemde positieve advisering hieraan voorbijgegaan?
6. Waarom heeft uw college Provinciale Staten niet geïnformeerd over uw advies over de voorgenomen definitieve aanwijzing van het Stelkampsveld? Waarom hebt u Provinciale Staten over uw advies niet geraadpleegd?
7. Hoe verhoudt zich dit tot de toezegging van het voorgaande college van Gedeputeerde Staten ten tijde van de voorgenomen definitieve aanwijzingen van de Natura2000 gebieden Korenburgerveen e.a., dat Provinciale Staten in het vervolg over advisering aan de rijksoverheid over definitieve aanwijzing tot Natura2000 gebied, zullen worden geraadpleegd?
8. Bent u bereid om een exact overzicht te geven m.b.t. welke overheid (Rijk, provincie, waterschap, Staatsbosbeheer) waar voor verantwoordelijk is en door de burger kan worden aangesproken als diens belangen worden geschaad? Zo neen, waarom niet?
9. Welke formele procedures moeten Rijk, provincie en waterschap nog doorlopen voor de aanwijzing tot Natura2000 gebied, voor de uiteindelijke vaststelling van het vernattingsscenario en voor de herijking van de EHS. Welk van deze procedures kent een schadeloosregeling wanneer belangen van derden worden geschaad?
10. Kan het SBB en/of de provincies op schadeloosstelling worden aangesproken als blijkt dat de inrichtingsmaatregelen die SBB in 2013 wil uitvoeren, nadelige effecten heeft op gebruiksmogelijkheden van aanliggende landbouwpercelen? Zo ja, op welke manier bereidt de provincie zich hier op voor?
11. 4B/S geeft aan meer vertrouwen te hebben in de ruilverkavelingscommissie Lochem/Graafschap, omdat deze mensen werken vanuit een ander uitgangspunt. Op welke manier gaat u aan dit verzoek voldoen? Zo neen, welke argumenten heeft u om dit niet te doen?
12. Dhr. Van Dijk heeft aangegeven dat “de landbouwagenda formeel wordt opgenomen als het gebied constructief meewerkt”. Kunt u dit specificeren? Op welke gronden oordeelt u of het gebied constructief meewerkt en hoe verhoudt zich dat tot het advies van de BBG waarin de landbouwagenda als essentiële peiler onder het plan naar voren wordt gebracht?
13. Staatsbosbeheer heeft bij de gemeente Berkelland gevraagd om hun gronden bij het nieuwe bestemmingsplan allemaal de bestemming natuur te geven. Het kan dus zo zijn dat een agrariër landbouwgrond inruilt voor ‘natuurgrond’. Deelt u de mening van de PVV dat dit de landbouwstructuur niet ten goede komt en dus haaks staat op de zogenaamde ‘landbouwstructuurverbetering’ zoals die voor het gebied is toegezegd?
14. Bent u bereid om Staatsbosbeheer hierop aan te spreken en te verzoeken dit achterwege te laten, zodat de landbouwstructuurverbetering daadwerkelijk plaats kan vinden? Zo neen, waarom niet?

Hoogachtend,

 

D. ter Haar
Partij voor de Vrijheid

4372 keer gelezen