dinsdag, 19 maart 2013 11:41

Vragenuur Ecoduct Hulshorst

Inleiding

Op 15 maart 2013 heeft het Veluws Dagblad een artikel geplaatst met de titel; “Boerin voelt zich belazerd”. De PVV fractie heeft n.a.v. dit artikel contact gehad met deze agrariër en wil daarover enkele vragen stellen.

Datum: 20 maart 2013
Onderwerp: Ecoduct Hulshorst
Naam: D. ter Haar

Vragen

De agrariër geeft aan dat zij op 17 december 2012 bezoek hebben gehad van een ambtenaar namens de provincie Gelderland. Er werd toen aangegeven dat er teveel herten in het gebied waren om het ecoduct te openen. Ook gaf de ambtenaar aan dat de verwachting was dat dit niet binnen enkele maanden te veranderen zou zijn. Inmiddels is het ecoduct toch geopend.
1. Is de hertenpopulatie inmiddels verkleind tot het streefgetal? Zo neen, waarom is de opening van het ecoduct dan niet uitgesteld?
2. Wat is het (fauna)beleid t.o.v. de situatie als de, overstekende, herten aan de agrarische kant van het ecoduct blijven?

De agrariër gaf aan dat er vele gaten in het hekwerk rondom het natuurgebied zijn gesignaleerd en dat er wordt gevreesd voor het oversteken van wilde zwijnen.
3. Wat is het (fauna)beleid t.o.v. de situatie als de, overstekende, wilde zwijnen aan de agrarische kant van het ecoduct komen?

Uit navraag bij enkele andere agrariër in de bewuste regio blijkt dat schade-uitkeringen vaak te laat, bijvoorbeeld in december, worden uitgekeerd. In deze periode is er weinig voer voorhanden en zijn de voerprijzen hoog.
4. Kunt u bevestigen dat schade-uitkeringen dermate laat worden uitgekeerd?
5. Welke middelen, binnen uw macht, gaat u inzetten om de uitbetalingen te doen vervroegen?

De agrariër geeft aan dat zij twee dagen, voor het mediabericht, middels een brief werden medegedeeld dat het ecoduct zou worden geopend. Ook blijkt dat betrokken ambtenaren telefonisch, dan wel via mail, over het algemeen niet binnen drie weken reageren.

6. Bent u met de PVV fractie van mening dat de dienstverlening op het punt van communicatie beter kan? Zo ja, hoe gaat u zich hiervoor inzetten?

Volgens onze informatie heeft de provincie subsidie verleend aan de gemeente Nunspeet t.b.v. het verkeersluw maken van de Oudeweg in Hulshorst. Tot op heden zijn de verkeersheuvels niet aangelegd, terwijl dit een belangrijk onderdeel binnen het totale plan is.

7. Kunt u bevestigen dat deze subsidie verleend is? Zo ja, waarom is dit nog niet besteed aan het aanpassen van de Oudeweg?
8. Kunt u toelichten waarom het verantwoord is het ecoduct te openen terwijl een belangrijke schakel in het plan nog niet is uitgevoerd?

Krantenknipsel

2857 keer gelezen