donderdag, 23 januari 2014 13:06

Provinciaal bestuur heeft geen problemen met gesjoemel

Geen steun voor PVV om onrechtmatig handelen van (politieke) bestuurders tegen te gaan.

Vrz,

Toen de PVV fractie in 2011 haar entree maakte in het huis der provincie, gaf ik al aan, namens de PVV fractie, dat het hier muf is. En het is hier nog steeds muf. Muf van de oude politieke kliek. Een kliek, die de mond vol heeft over transparantie en integriteit, maar als het er op aankomt, liever wegkijkt en niet acteert op basis van de feiten. De PVV fractie heeft tijdens de verkiezingscampagne aan gegeven, dat de ramen en deuren van het huis der provincie open gezet moeten worden, zodat de boel eens goed kan door waaien en die muffe regentenlucht verdreven wordt. De PVV fractie lost haar verkiezingsbelofte in. Dat was zo in de zaak Verdaas en nu doen wij dat weer met de zaak Kalmthout, de algemeen directeur.

 

De algemeen direkteur werkt vanaf 1 januari 2010 in zijn huidige functie.
De algemeen direkteur heeft bijzondere privileges, hij rijdt rond in de dienstauto en hij heeft een pensionvergoeding onrechtmatig ontvangen.
Vrz, wat is er allemaal aan de hand?
Tot 14 juni 2011 viel het gebruik van de dienstauto, volgens GS onder gewoonterecht. Nadat er 33 vragen waren gesteld door de PVV fractie, diverse regelgeving was bestudeerd en Professor Elzinga, hoogleraar in staatsrecht was geconsulteerd, bleek dat er geen sprake kon zijn van gewoonterecht. Na dat dit was voorgelegd aan GS en GS besefte dat deze voorstelling van zaken onhoudbaar was en deze terugnam, werd de opvatting betreffende het gewoonterecht, zonder blikken of blozen, in geruild voor een geheel nieuwe opvatting. Er was sprake van een bestendige bestuurspraktijk maar zonder de aanwezigheid van een publieks rechtelijke grondslag. Kortom het gebruik van de dienstauto was tot 14 juni 2011 niet rechtmatig. Er zijn dus 124 onrechtmatige dienstritten gemaakt, op kosten van de belastingbetaler, met goed dunken van GS. Mijn vraag aan GS is: u wist van het gebruik af van de dienstauto af, u wist dat er niets geregeld was en toch stond u dit toe. Waarom?

De algemeen directeur voelde zich niet prettig bij deze situatie en gecombineerd met die komst van de Gelderse PVV zag hij de bui al hangen. Hij gaf GS dan ook te kennen dat er wat geregeld moest worden.
GS stelden vervolgens een verklaring op die op 15 juni 2011 werd ondertekend. Deze verklaring wordt niet geplaatst op het informatie systeem SIS, geeft niet aan wanneer deze ingaat, heeft geen datum en is heel strikt over het feit dat de dienstauto niet voor woonwerk verkeer gebruikt mag worden. In tussen zijn er wel 140 dienstritten gemaakt naar de eigen woning in Arnhem en Den Haag. Mijn vraag aan GS is: waarom is deze verklaring niet op het SIS geplaatst? En waarom werden de woonwerk verkeer ritten in de praktijk toch toegestaan?
GS beslist op 14 juni 2011 dat het gebruik van de dienstauto door de algemeen directeur plaats vindt overeenkomstig de Instructie voor het gebruik van de dienstauto's door de Commissaris van de Koning en Gedeputeerden. Deze beslissing is niet terug te vinden in de besluitenlijst van GS van die datum. Mijn vraag aan GS is dan ook waarom is die beslissing niet is opgenomen in de besluitenlijst?
Door de instructie er bij te slepen worden ritten, gepland aan de randen van de werkdag, naar het woonadres mogelijk. Strikt genomen kan men hier spreken van misbruik van recht. Dat geldt trouwens ook voor GS.

Vrz, dan de vergoeding pension kosten. De algemeen directeur heeft in totaal 9.163 euro netto ontvangen onder het mom van pensionkosten. Als wij Verhuiskostenregeling Provincie Gelderland na slaan, vloeit voort uit de eerste zin van artikel 8 dat een tegemoetkoming in de pensionkosten alleen kan worden gegeven indien belanghebbende een opdracht heeft gekregen om naar of naar de nabijheid van de standplaats te verhuizen. Uit de beantwoording van vraag 33 blijkt dat er geen verhuisplicht is afgesproken.
Met andere woorden: indien er geen verhuisplicht bestaat of is afgesproken, is er geen rechtsgrondslag om een tegemoetkoming in de pensionkosten uit te betalen. Dat betekent dat de verstrekte tegemoetkoming moet worden terugbetaald door de directeur en GS heeft onrechtmatig gehandeld.
Deelt GS deze stellingen? En gaat zij deze 9.163 euro terug vorderen van de algemeen directeur? Graag een reactie van GS.

Uit het onderzoek blijken de volgende feiten;
GS heeft op meerdere momenten niet alle inlichtingen aan de PVV fractie verstrekt. En als GS die inlichtingen al verstrekte dan waren die onvolledig of onjuist. Dit is in strijd met Artikel 167 van de Provinciewet die o.a. voorschrijft dat GS aan PS verantwoording schuldig zijn over het door hen gevoerde bestuur. Zij geven daarbij alle inlichtingen die PS voor de uitoefening van hun taak nodig hebben. Bovendien geven zij PS mondeling of schriftelijk de door een of meer leden gevraagde inlichtingen.
Tot 14 juni 2011 heeft de algemeen directeur onrechtmatig gebruik gemaakt van de dienstauto. De algemeen directeur heeft ten onrechte de dienstauto gebruikt voor woonwerk verkeer
GS heeft onrechtmatig een pensionvergoeding verstrekt aan de algemeen directeur.

Dat het rapport, dat voortvloeide uit het onderzoek, GS zwaar op de maag ligt, blijkt uit het feit dat zij op vrijdag, de dag voor dat er een artikel over dit rapport verscheen in de Volkskrant nog om 22.00 s'avonds een persbericht verstuurden.
En ook in dit persbericht probeert GS wederom de lezer op het verkeerde been te zetten. GS schrijft: Er is geen gebruik gemaakt van de dienstauto voor woonwerk verkeer. Van onrechtmatig handelen is derhalve geen sprake.
Laat het even duidelijk zijn: er is wel gebruik gemaakt van de dienstauto voor woonwerk verkeer en er is sprake van onrechtmatig handelen, zowieso betreffende het vermeende gewoonte recht, het toekennen van de pensionkostenvergoeding en het onjuist verstrekken van informatie aan PS.
Dan zijn er ook nog aanwijzingen dat GS getracht heeft de publicatie in de Volkskrant te voorkomen door de Volkskrant onderdruk te zetten. Mijn vraag aan GS is dan ook of zij de Volkskrant onder druk heeft gezet om publicatie te voorkomen. Graag een reactie.

Vrz, de PVV fractie is van mening dat er een mentaliteitsverandering moet plaats vinden in dit huis.
De hoogste ambtenaar heeft een voorbeeld functie voor zijn ondergeschikte ambtenaren en dient van onbesproken gedrag te zijn. In hoeverre is zijn gezag aangetast? In hoeverre is zijn positie nog houdbaar? Maar vrz, laten wij niet de rol uitvlakken van GS, GS heeft immers de omstandigheden gecreëerd, die de algemeen directeur niet kon weerstaan. En in hoeverre is GS nog geloofwaardig om samen met de hoogste ambtenaar deze organisatie integer te leiden in deze wereld vol verleidingen?

 

3130 keer gelezen