woensdag, 01 maart 2017 17:30

Verkoop GelreDome aan Vitesse

Eerste Termijn

Vrz,

na het financiële schimmenspel rondom de Giro, waar een geheime overeenkomst niet werd geschuwd, worden er nu stilte gesprekken gevoerd over een eventuele verkoop van het stadion GelreDome. Het GelreDome dat de dubieuze eer heeft van een turbulente geschiedenis vol van financiële perikelen.

Het GelreDome, thuis basis van Vitesse is ter verkoop in de etalage gezet.

Met haar imposante verschijning is zij een verleiding voor deze professionele voetbalclub.

Vitesse heeft zich dan ook gemeld bij Spes Bona, de huidige eigenaar van de Dome.
Dat Vitesse een serieuze koper is, blijkt wel uit het feit dat er gesprekken worden gevoerd, waarbij ook de provincie betrokken is.

Echter kleeft er een probleem aan een eventuele verkoop aan Vitesse, veroorzaakt door een kettingbeding, dat is opgelegd door de provincie, toen het GelreDome verkocht werd aan de gemeente Arnhem (2003). Dit om de provinciale belangen te beschermen. De provincie had immers een achtergestelde lening verstrekt van €11,3 miljoen (+€1,4 miljoen subsidie).

Indien Spes Bona, eigenaar van het GelreDome, deze verkoopt aan Vitesse, gaat het kettingbeding inwerking en wordt er een boete opgelegd van €11,3 miljoen en/of €13,5 miljoen.
Er mag namelijk geen verkoop plaats vinden aan een prof voetbalclub en het kettingbeding moet overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar.
Kortom de hoogte van de boete hangt als een molensteen om de nek van de eigenaar en toekomstig eigenaar. Maar vrz, ik moet zeggen dat de provincie er wel goed aan heeft gedaan in het verleden om op deze wijze haar eigen belang én het belang van de belastingbetaler te beschermen.

( bij verkoop aan een prof voetbalclub een boete van €11,3 miljoen. Als het kettingbeding niet wordt opgelegd, bij verkoop aan de nieuwe eigenaar kan er een boete worden opgelegd van €13,5 miljoen.)

Vrz, momenteel zijn de betrokken partijen met elkaar ingesprek om een eventuele verkoop te realiseren.
Wat de inzet is van de provincie is niet duidelijk. Er gaan tegenstrijdige geruchten rond.
De sportminnende gedeputeerde Markink heeft aangegeven dat hij pas terug koppeling geeft als er een formeel verzoek ligt. Dat is te laat. Wie weet wat er dan al is toegezegd, waar de Provinciale Staten geen invloed meer op kunnen hebben.

Vrz, wij zijn nu net af van een jarenlang slepende rechtzaak in relatie tot Vitesse. Toen waren er dubieuze toezeggingen gedaan aan Vitesse door een Gelderse PVDA gedeputeerde (PVDA-er mw. Jacobs is ook opgestapt), die niet waar werden gemaakt. Een dergelijke situatie moeten wij nu zien te voorkomen.

Als dan ook weer de PVDA begint te blaten dat hele boete van tafel moet, slaat de angst mij om het hart.

Vrz, het is tijd voor een redelijke oplossing, die alle partijen recht doet en ook de belastingbetaler schadeloos stelt.
In het verleden is er met belastinggeld een achtergestelde lening van €11,3 miljoen verstrekt. Deze lening is in het verleden afgekocht met €4,5 miljoen.
De PVV stelt voor om de boete die voortvloeit uit het kettingbeding, bij een verkoop aan Vitesse vast te stellen op €6,8 miljoen.

Hiermee wordt het belastinggeld terug gehaald en de financiële hinderpaal verkleind voor koper en verkoper.

Vrz, namens de PVV dien ik dan ook de volgende motie in met het verzoek aan het college:

bij verkoop van de GelreDome aan Vitesse, de boete die voortvloeit uit het kettingbeding vast te stellen op €6,8 (11,3 – 4,5) miljoen.

Ik zie de reactie van zowel GS als PS met belangstelling tegemoet.

 

Tweede Termijn

Vrz,
eerst even een paar opmerkingen. Wij spreken niet te vroeg over dit onderwerp, want er zijn al gesprekken gaande over een eventuele verkoop.
Daarnaast zegt meneer Kerris (PVDA) dat er nu te weinig informatie is om een besluit te kunnen nemen. Echter had meneer Kerris wel genoeg informatie, vorige week, om te twitteren dat de hele boete van tafel moet.

Vrz, het is jammer dat de gedeputeerde niet mee wil in dit voorstel, dat gewoon goed is.
Hiermee had hij de schijn van belangenverstrengeling kunnen verkleinen.

Want, vrz, er speelt nog iets.

Spes Bona heeft er alle belang bij dat de boete van tafel gaat. Spes Bona, het vastgoed vehicle van de Rabo Bank, waar onze gedeputeerde Markink lid is van de raad van commissarissen.

Al eerder is de nevenfunctie van gedeputeerde Markink aan de kaak gesteld.
Onze commisaris van de Koning gaf toen aan dat de nevenfunctie geen probleem is, want er is afgesproken dat als een onderwerp de portefeuille Financiën raakt en daarmee ook de belangen van de provincie, de gedeputeerde Markink daar de woordvoering, waaronder ook de onderhandelingen vallen, niet zal voeren.
Wij zien nu dat gedeputeerde Markink gewoon betrokken is bij de onderhandelingen en niet overloopt van enthousiasme om die €6,8 miljoen belastinggeld terug te halen, wat ten kosten zou gaan van Spes Bona en in het voordeel zou zijn van de provincie.
Dit heeft de schijn van belangenverstrengeling.

<OP DIT MOMENT RAAKTEN DE PROVINCIALE STATEN BUITEN ZINNEN EN KWAM DE SP MET EEN ORDEVOORSTEL OM TE SCHORSEN, DAT ENTHOUSIAST OMARMT WERD. DE TWEEDE TERMIJN WERD ABRUPT AFGEBROKEN>

De onderstaande tekst was onderdeel van de PVV inbreng, maar kon niet meer worden uitgesproken.

Vrz, er zijn nu nog twee keuzen over:
óf de provinciale staten stemmen voor de ingediende motie, waarmee de schijn van belangenverstrengeling vervalt. Provinciale staten geven immers de gedeputeerde een duidelijk opdracht mee, dat er €6,8 miljoen belastinggeld terug komt naar de provincie.
Of de gedeputeerde Markink staakt, conform de afspraak, zijn woordvoerderschap met de bijbehorende onderhandelingen.

Namens de PVV dien ik dan ook de volgende motie in met het verzoek aan het college:

het woordvoerderschap en de onderhandelingen inzake de verkoop van het stadion GelreDome aan Vitesse niet door gedeputeerde Markink uit te laten voeren.

Mocht de eerder ingediende motie toch worden aangenomen, zal deze laatste motie worden ingetrokken.

Vrz, ik mag toch hopen dat provinciale staten het voorstel inzake het vaststellen van de boete op €6,8 miljoen ondersteunt, zodat er €6,8 miljoen belastinggeld terug komt, Spes Bona een meevaller heeft van €4,5 miljoen op de balans en Vitesse lekker voetballen.

Ook "vergat" de voorzitter de ingediende motie in stemming te brengen.
Door hem hier fijntjes aan te herinneren, werd deze toch in stemming gebracht en alleen de PVV stemde voor.

Motie (art. 37 RvO)

Onderwerp: Verkoop stadion GelreDome aan Vitesse

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 1 maart 2017

gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat,

 

  • de provincie Gelderland een achtergestelde lening heeft verstrekt voor de bouw van de GelreDome van €11,3 miljoen,

  • bij de verkoop van de GelreDome aan de gemeente Arnhem is in 2003 een kettingbeding is opgelegd,

  • door het kettingbeding er bij verkoop aan Vitesse een boete wordt opgelegd van €11,3 miljoen,

  • bij het niet-overdragen van het kettingbeding aan de nieuwe eigenaar bij verkoop, er een boete wordt opgelegd van €13,5 miljoen,

  • de achtergestelde lening in 2012 is afgekocht voor €4,5 miljoen,

 

overwegende dat,

 

  • ter waarborging van de provinciale belangen de provincie destijds het kettingbeding heeft bedongen,

  • het belastinggeld ter financiering van de lening (€11,3 miljoen) terug dient te vloeien naar de provincie,

  • door de afkoop van de achtergestelde lening €4,5 miljoen belasting geld is teruggevloeid,

Is het verzoek aan GS het volgende,

bij verkoop van de GelreDome aan Vitesse, de boete die voortvloeit uit het kettingbeding vast te stellen op €6,8 (11,3 – 4,5) miljoen.

en gaan over tot de orde van de dag.

----------------------

PVV

M.H.M. Faber-van de Klashorst 

2899 keer gelezen