woensdag, 11 april 2018 14:00

Grondbeleid Provincie Gelderland 2018

Vrz,

de grondpositie van de provincie Gelderland is altijd moeilijk te doorgronden geweest.
Dit werd mede veroorzaakt door natuuropgaven waar ingewikkeld beleid aan was gekoppeld, dat ook nog onderhavig was aan wisselende regels.
Om de het nog ingewikkelder te maken, werden er ook nog verschillende namen gebruikt voor hetzelfde onderwerp.
Wat wel duidelijk is, is dat veel vruchtbare landbouwgrond werd omgezet in natuur. Dus minder boeren en meer nieuwe natuur en een dikke rekening voor alle belastingbetalers.

Koren op de molen van de milieu maffia, die geen instrument schroomt om haar linkse veganistische levensstijl aan iedereen op te dringen.Vrz, en dit college gaat hier in mee. Om de handen vrij te houden, wordt het nieuwe grondbeleid voorzien à la VVD van een geitenpaadje.

Te lezen is dat Gedeputeerde Staten incidenteel en beargumenteerd kunnen afwijken van het grondbeleid en of de uitvoeringsregels, mits dit past binnen wet- en regelgeving en de bestaande financiële kaders.
Ja, Provinciale Staten worden wel over afwijkingen geïnformeerd ergens in de jaarrekening.
Maar bij afwijking moet het college duidelijk motiveren waarom zij afwijkt.
Dat valt onder de beginselen van behoorlijk bestuur (motivatiebeginsel).
En het wegfrommelen van een paar regels informatie ergens in de jaarrekening voldoet daar niet aan.

Vrz, de vraag rijst waarom gaan wij grondbeleid vaststellen als het college hier gewoon van kan afwijken?
In hoeverre is dit in strijd met het rechtzekerheid beginsel?
De burger moet toch het vertrouwen hebben dat het beleid dat is vastgesteld ook zo wordt uitgevoerd? Anders is er toch sprake van willekeur in bestuur, waar een verbod op ligt binnen het bestuursrecht.
Graag een reactie van de gedeputeerde.
Om het college een handje te helpen, dien ik dan namens mijn fractie een amendement in om paragraaf 3.5 Afwijkingsbevoegdheid uit het grondbeleid te schrappen.

Vrz, dan een plus punt. Onze ambtenaren hebben hard gewerkt om de grondadministratie op orde te brengen. Hier in zijn alle percelen grond opgenomen inclusief de aangekochte prijs.
Gedeputeerde Markink heeft tijdens de commissievergadering toegezegd dat op basis van vertrouwelijkheid deze grondadministratie door de statenleden ingezien kan worden.
Mijn vraag aan de gedeputeerde is, of hij deze toezegging nogmaals wil bevestigen?

Vrz, ook pachtrechten zijn opgenomen in de grondadministratie.
Deze pachtrechten zijn interessant daar het college deze inzet als geldtransfer naar de terreinbeherende organisaties voor het inrichten van nieuwe natuur.
Op slinkse wijze omzeilt het college staatssteun.
Ik zal dit nader toelichten met een voorbeeld.

In 2008 verleent de provincie €8,5 miljoen subsidie aan het Geldersch Landschap voor de aankoop van het Landgoed Biljoen, met de verplichting 132 ha grond in 2017 om te zetten in natuur.
In 2009 wordt in opdracht van de provincie (door BBL) een pachtbedrijf op het betreffende landgoed gekocht, waardoor de provincie economisch eigenaar wordt van pachtrechten betreffende 36 ha grond gelegen op het landgoed.
2011:
de robuuste verbinding waar het landgoed in lag is geschrapt en de ontwikkelopgave is sterk verkleind.
2015:
De subsidie verordening Gelderland wordt zodanig gewijzigd dat het mogelijk wordt subsidie te verlenen voor het afkopen van pachtrechten om nieuwe natuur te realiseren.
Vervolgens geeft het Geldersch Landschap aan niet aan haar verplichtingen te kunnen voldoen inzake Biljoen.
De opgave voor het realiseren van nieuwe natuur wordt verlaagd naar 36 ha.
Komt mooi uit want laat nu de pachtrechten van de provincie ook 36ha betreffen!
Dat wordt afkopen!

En zo geschiedde in 2017. Het Geldersch Landschap diende een subsidieverzoek in voor het afkopen van diezelfde pachtrechten op die 36 ha, waar de provincie eigenaar van is. Het verzoek wordt uiteraard gehonoreerd.
Vrz, een ordinair kasrondje! En waarom deze omslachtige constructie?
Om oneigenlijke staatssteun te omzeilen!
En de door het college zo vurig verlangde nieuwe natuur is nog steeds niet gerealiseerd op het landgoed Biljoen!

Vrz, dit is niet een eenmalige actie geweest.
Het college heeft acht maal subsidieverzoeken voor het afkopen van pachtrechten verstrekt, waarvan vijf stuks aan een terrein beherende organisatie zoals het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Opvallend is dat tot op heden, alléén de drie subsidie verstrekkingen aan particulieren hebben geleid tot nieuwe natuur.
Middels een motie, verzoek ik namens mijn fractie, het college om te stoppen met het verstrekken van subsidies voor het afkopen van pachtrechten aan de terreinbeherende organisaties.

Vrz, alsof dit allemaal nog niet genoeg is, kan men met het grondbeleid in de hand, onderhands verkopen aan een medeoverheid. Dit kan vriendjespolitiek in de hand werken.
Om dit te voorkomen moet er altijd een openbare verkoop plaats vinden.
Dat is tenminste transparant!
Ook hiervoor dien ik namens mijn fractie een amendement in om geen onderhandse verkopen toe te staan inzake het grondbeleid.
Vrz, delen van het beleid zijn niet transparant. Er is zelfs een constructie om staatssteun te omzeilen. Van u heb ik geleerd, zodra er sprake is van een constructie moet je alert zijn.
Op papier mag het allemaal kloppen, maar in de praktijk schuurt het.
Het lijkt mij een mooie casus voor de integriteitsdag.

2265 keer gelezen