woensdag, 13 december 2017 11:53

Omgevingsvisie

Voorzitter voor ons ligt het ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Gelderland. Waarvan de wijzigingen zijn vastgelegd in de beide actualisatieplannen.

Een van de onderdelen binnen de omgevingsvisie en omgevingsverordening is de grondwaterbescherming. Voorzitter ik neem aan dat Gedeputeerde Staten bekend is met het feit dat Heumensoord midden in een waterbeschermingsgebied is gelegen, en een belangrijke bron is voor Nijmegen en directe omgeving?

Voorzitter: Kunnen bijvoorbeeld een auto demontagebedrijf, of een oliehandel welke een tijdelijk terrein nodig heeft ook gebruik maken van Heumensoord. Nee dat zouden we als provincie natuurlijk nooit toestaan omdat het een waterbeschermingsgebied is.

Voorzitter dat geeft mij een dilemma: Hoe is het ooit mogelijk is geweest dat er een AZC tot stand is gekomen in dit belangrijke waterbeschermingsgebied, notabene met bovengrondse olieopslagtanks met alle gevaren van lekkage en vervuiling van de grond en dus uiteindelijk ook het grondwater. Naar de letter van de huidige en toekomstige verordening past een dergelijke toepassing binnen dit gebied niet.

Als wij ons als provincie niet aan onze eigen omgevingsverordening houden, hoe kunnen we dit dan wel van de inwoners van de provincie vragen.

Voorzitter: Wij dienen dan ook een motie in waardoor in de toekomst nooit meer toegestaan wordt dat er een AZC op Heumensoord, of in een ander waterbeschermingsgebied gevestigd kan worden.

Regionaal Programma Werklocaties (RPW):

Voorzitter Wij delen de mening van een groot aantal gemeenten bij de door hun ingediende zienswijzen waarbij zij aangeven dat GS veel (te veel) bevoegdheden naar zich toe trekt. Hierbij doel ik op indeplaatsstellingsbepaling (het zelfstandig opstellen van een RPW) en de kruimelgevallenregeling.

Dat GS in de commentaarnota aangeeft dat alleen in uiterste gevallen van deze bevoegdheid gebruikt gemaakt zal worden stemt ons niet gerust. Zeker niet als er bedacht wordt dat de kruimelgevallen regeling ook onder de actualisatie valt.

En hoewel deze bedoeld is om oneigenlijke plaatsing van bv een supermarkt op een industrieterrein tegen te gaan, kan de combinatie van beide regelingen wel degelijk een te bepalende positie bij GS opleveren. Immers GS beslist in beide gevallen uiteindelijk.

Tijdens de technische briefing over de RPW’s werd er door de ambtenaren aangegeven dat er in de actualisatie op dit gebied bewust ruimte is gehouden voor discussie. Voorzitter dit geeft sterk het beeld dat een lobby bij GS voor bepaalde vestigingen door gemeentes wel degelijk iets kan opleveren.

Voorzitter daarnaast geeft u altijd aan dat Provinciale Staten het hoogste bestuursorgaan van de provincie is, maar deze hebben in dit gehele proces feitelijk slechts een controlerende rol. Indien GS om wat voor reden toch gebruikt maakt van haar bevoegdheid om zelfstandig een RPW op te stellen kunnen wij als PS daar alleen achteraf een conclusie aan verbinden.

Wij dienen dan ook een motie in dat GS alleen na goedkeuring van PS zelfstandig een indeplaatsstellingsbepaling kan opstellen.

1152 keer gelezen