woensdag, 31 januari 2018 12:16

Agenda Landschap

Dank u wel Voorzitter

Voor ons ligt de agenda Landschap. En hoewel het maar een klein paragraafje in de gehele agenda, maar wij denken dat deze in de nabije toekomst de grootste impact op het Gelderse landschap gaat hebben. Ik heb het hier dan natuurlijk over paragraaf 3.2.1 van de agenda; het energielandschap van Gelderland. In de paragraaf wordt kort samengevat wat de energietransitie landschappelijk gezien gaat inhouden. En voorzitter dat is nogal wat, ik citeer:

In het kader van het Gelders Energie akkoord zijn er diverse scenario’s voor de Stedendriehoek uitgewerkt. In een scenario met een energiebesparing van 60% zijn er nog altijd 432 windturbines nodig van 3MW, 979 hectare zonnevelden, en 24.300 hectare teelt van gewassen voor biogasinstallaties.

We hebben het hier dan alleen over de energiebehoefte van de Stedendriehoek. Voorzitter Ik heb het opgezocht, in de stedendriehoek wonen iets meer dan 410.000 inwoners, en in heel Gelderland net over de 2 miljoen. Voorzitter we praten dan over een omslag factor 5 van de in de landschap agenda genoemde aantallen. Natuurlijk zal deze omslag niet helemaal opgaan omdat er in de ene regio meer bedrijvigheid is dan in de andere waar veelal energieverbruik aan te koppelen is.

Voorzitter: Maar ik doe het toch maar eens: we praten voor heel Gelderland dan over: 2160 windturbines, 4895 hectare aan zonnevelden, en 121.500 hectare teelt van gewassen.

Voorzitter en deze gigantische aantallen zijn nodig bij een energiebesparing van 60% wat volgens het Gelders Energie akkoord het uitgangspunt is. Het is nog maar de vraag of deze besparing van 60% realistisch is, immers elektrisch rijden is stevig in opkomst en de aanschaf van een elektrische auto wordt gestimuleerd door belastingvoordeel. En gezien de aardbevingsproblematiek door de aardgaswinning in Groningen wil de rijksoverheid versneld de aardgaswinning afbouwen, maar dat kan alleen als ook het daaraan gekoppelde verbruik afgebouwd wordt. Hierdoor zal het energie verbruik stijgen omdat alternatieven voor gasgestookte cv ketels, zoals de warmtepompen vrijwel allemaal elektra verbruik als basis hebben.

Voorzitter deze alternatieven zoals een warmtepomp installatie zijn vaak niet goedkoop, en gisteren stond er nog een artikel in de Gelderlander dat het aardgasvrij maken van een gemiddelde woning een investering vraagt van ongeveer 15.000 euro. In hetzelfde artikel stond ook dat veel huiseigenaren dat niet kunnen betalen.

Natuurlijk worden er in het energie akkoord nog andere methodieken genoemd voor milieuvriendelijke en duurzame opwekking van energie. Het probleem van deze methoden is dat ze veelal nog in een pilot stadia verkeren, en nog niet geschikt voor commercieel groot gebruik.

Voorzitter: 2160 winturbines!, en met iets meer dan 50 gemeentes in Gelderland komt dit neer op ongeveer 40 windturbines per gemeente! Ik zou bijna zeggen in elke straat 1.

Geen enkele burger zal tegen duurzame, milieu vriendelijke opgewekte energie zijn, maar niemand wil een winturbine in zijn achtertuin. Waar ook een windpark gepland word, er ontstaat vrijwel altijd direct maatschappelijke onrust zodra de plannen bekend gemaakt worden. Het rendement van een windturbine hangt samen met de locatie keuze. Als er een optimale locatiekeuze voor een windpark vanwege het te behalen rendement is gemaakt, worden deze nu vaak onder maatschappelijke druk in het voortraject gewijzigd naar alternatieve meer maatschappelijk geaccepteerde locaties, wat het rendement niet ten goede komt. Dit komt geregeld voor bij de kleinere windparken welke onder het vergunningsstelsel van de lagere overheden vallen. Grote windparken van nationaal belang vallen daartegen onder de regie van de rijksoverheid. Overigens is er ruimtelijk gezien 4,6 hectare per windturbine nodig, wat bij deze aantallen een ruimtelijk belasting geeft van bijna 10.000 hectare.

Verder hebben we dan nog de 4895 hectare aan zonnevelden en 121500 hectare aan teelt van gewassen voor biogasinstallaties. De zonnepanelen zouden nog deels op woningen en bedrijven geplaatst kunnen worden, maar uitgaande van 35 tot 40 vierkante meter per dak van een woning kom je dan al snel aan 1.250.000 woningen, waardoor er dus noodzakelijkerwijs zonneparken (welke ook weer ruimtelijk beslag innemen) gebouwd moeten worden. Voorzitter de totale oppervlakte van Gelderland is ongeveer 500.000 hectare, en we zouden dus ruim ¼ van het totale Gelders grondgebied moeten reserveren als benodigde ruimte voor de toekomstige duurzame energieopwekking met de huidige stand van de techniek, waar grootschalige opslag van duurzame energie is nog de missende schakel binnen de huidige keten. De overheid wil momenteel sneller vooruit dan de technische ontwikkelingen mogelijk maken.

Voorzitter in de landschapsagenda wordt gesteld dat er gezien de schaal en uitstraling eigenlijk niet meer van inpassing gesproken kan worden, maar alleen van logische locatie keuzes.

En keuzes dienen er gemaakt worden, gemaakte keuzes in het Gelders Energieakkoord dreigen de landschapsagenda te gaan bepalen. Willen we echt in elke Gelderse gemeente 40 windturbines plaatsen welke door veel burgers verafschuwd worden? Voorzitter laten we geen overhaaste keuzes maken, waar we later spijt van krijgen.

Voorzitter ik ga afronden met een vraag aan GS; Hoe ziet GS de inpassing van de genoemde aantallen in het voorbeeld van de Stedendriehoek in de landschapsagenda in relatie tot de toekomst van het Gelderse landschap. Hoe denkt GS deze aantallen in te kunnen passen in het landschap, en daarnaast ook de rest van de landschapsagenda, maar ook de natuurvisie e.d. uit te kunnen voeren. Graag uw antwoord.

1048 keer gelezen