woensdag, 30 oktober 2019 14:04

Consultatie door IPO over voorstel Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze Eerste Kamer

vrz,
tot mijn verbazing spreken wij vandaag over een conceptwetsvoorstel Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze Eerste Kamer.
Het lijkt wel of ik in de Eerste Kamer sta! Maar dit is toch écht het provinciehuis.

Ten eerste is mijn fractie van mening dat het in eerste instantie aan de Tweede Kamer is om dit voorstel te behandelen en niet Provinciale Staten.
Natuurlijk mogen Provinciale Statenleden een mening hebben, maar die kunnen ze gewoon bespreken intern, binnen hun eigen partij.
Vrz, in feite is het een zwakte bod van de D66 Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om via het IPO een consultatie voor te leggen bij de Provinciale Staten.
Blijkbaar is zij zich donders goed bewust dat zij met dit wetsvoorstel in gaat tegen het advies van de staatscommissie Remkes, een commissie geleid door notabene een coalitiegenoot, de VVD-er Remkes.
Door op slinkse wijze de provincies achter zich te krijgen via een consultatie, krijgt zij een extra argument in handen om in te gaan tegen het advies van de staatscommissie, dat luidt als volgt,
ik citeer "De staatscomissie adviseert niet om de wijze van verkiezing van de Eerste Kamer aan te passen".
Deze stelling wordt ook onderbouwd, ik citeer nogmaals: "Een van de genoemde argumenten was dat de langere zittingsduur en de verkiezing in twee helften ervoor zorgden dat de samenstelling van de Eerste Kamer wat verder af kon staan van de actuele voorkeuren van de kiezer, wat onwenselijk werd geacht."
De commissie acht de actuele voorkeur van de kiezer van belang. Chapeau!
Dit is ook in lijn met de opdracht aan de commissie. Zij moest namelijk advies uit brengen aan de regering over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel, daarbij in overweging nemende dat: de Nederlandse burger meer betrokkenheid bij beleid en politiek ambieert, hetgeen blijkt uit onderzoek van Sociaal en Cultureel Planbureau.
Nadat de D66 Minister eerst het referendum heeft afgeschaft, doet zij nu een poging om de kiezer nog meer op een een zijspoor te zetten en dat tracht zij te doen met medewerking van de Provinciale Staten.
De PVV fractie is van mening: meewerken aan een dergelijke constructie is ongewenst en roept dan ook de andere partijen op om ook niet mee te werken aan deze constructie.
Namens mijn fractie, dien ik dan ook de volgende motie in met het dictum:
Provinciale Staten spreken uit om de consultatie inzake Grondwetswijziging herziening verkiezingswijze Eerste Kamer naast zich neer te leggen en hier niet aan mee te werken.

1666 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Najaarsnota Stikstofcrisis »