vrijdag, 01 oktober 2021 16:39

Verstedelingsconcept Arnhem Nijmegen Foodvalley

Bijdrage Marjolein Faber (29-09-2021)

Vrz,
een ieder die de inhuldiging van Beatrix in 1980 nog helder op het netvlies heeft, herinnert zich de leus “geen woning, geen kroning”. Ondertussen zijn we veertig jaar verder met wel twee kroningen maar geen voldoende woningen.
En de woningen die er wel zijn, zijn dikwijls voor veel Nederlanders onbereikbaar door te hoge kosten of door discriminatie bij het toewijzen van sociale woningen.

Betreffende de hoge kosten, is het de overheid zélf die de kosten voor een groot deel heeft opgestuwd door grondspeculaties van gemeenten, het vermeende stikstof probleem, de energietransitie, ellenlange procedures en oplopende bouwkosten door buitenproportionele Corona maatregelen.
Daarboven op komt de bevolkingsgroei die hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de open grenzen.
Met als gevolgd dat de kinderen van Henk en Ingrid het stichten van een gezin uitstellen omdat ze geen woning kunnen krijgen en recentelijk statushouders schaamteloos een eengezinswoning afwijzen.

Vrz, het College komt met een plan om 100.000 woningen te bouwen in de regio Arnhem, Nijmegen en Foodvalley. Maar voordat die 100.000 woningen daadwerkelijk gerealiseerd zijn, moet er nog heel wat water door de Rijn.
Om een fundament voor een huis te leggen heb je eerst grond nodig. En dat is wel een dingetje.
We wonen met zijn allen op een postzegel en dit College heeft grenzeloze ambities.
Zo wil dit College zonneweiden aanleggen, windparken bouwen, natuurgebieden uitbreiden, de agrarische sector extensiveren en duizenden gelukszoekers huisvesten.
En óók nog 100.000 woningen bouwen. Waar ga je dat allemaal laten in gaaf Gelderland en hoe ga je dit betalen?
Wat de PVV fractie betreft moet de prioriteit liggen bij het bouwen van de woningen. En de rest kan je schrappen. Dat geeft lucht én financiële ruimte.
Want het kan toch niet zo zijn dat door al dat wanbestuur de boeren, die niet alleen ons voedsel produceren maar ook een grote economische factor zijn, het veld moeten ruimen voor al die linkse hobby's die alleen maar geld kosten.
Door de stikstofgesel is er nu al is sprake van het verplicht uitkopen van de boeren.
En onteigening ligt op de loer.
De landsadvocaat opperde al om vergunningen in te trekken.
En vrz, de wens is de vader van de gedachte....
De piekbelasters zijn al kunstmatig gecreëerd aan de westkant van de Veluwe en de Rijntakken waarmee de jacht op de agrarische sector kan worden geopend.
De vraag aan het College is of zij onteigening en het intrekken van vergunningen in de strijd om de gronden gaat inzetten.
De PVV is van mening dat eenmaal verstrekte vergunningen aan agrarische bedrijven, in het kader van de Natuurbeschermingswet, niet mogen worden ingetrokken.
Graag een reactie van het College.

Vrz, natuurlijk moeten die woningen gebouwd worden. Maar bouw in eerste instantie binnenstedelijk en tegen bestaande woonkernen aan. Om efficiënt met de schaarse ruimte om te gaan zullen we toch meer in de hoogte moeten bouwen. Natuurlijk willen veel mensen liever een huis met een tuin, maar starters zitten liever in een eigen appartement dan bij paps en mams op zolder.
Veel senioren zitten financieel geketend aan hun huis. Vaak willen zij best kleiner wonen. Maar dan moet er wel een betaalbaar appartement voor handen zijn. En daar schort het aan. Ook al willen zij verkassen dan moeten zij dikwijls honderden euro's per maand bijleggen en dat kunnen ze met het uitgeklede pensioen en de alsmaar oplopende kosten niet betalen. Ook dit is trouwens een gevolg van politiek wanbeleid.
Dus bouw betaalbare koop en huur appartementen voor starters en senioren. Dat bevordert de doorstroming en maakt ruimte voor de groep die er tussen zit.
En vergeet niet om éérst de infrastructuur op orde te brengen voor je gaat bouwen. Dan doel ik op wegen en aansluitingen op de energievoorzieningen. Nu al worstelt Alliander met de aansluitingen op het net.
De gemeenten kunnen ook een steentje bijdragen door de gronden voor een redelijke prijs aan te bieden.
Dat is eerlijker dan het peperduur verkopen van gronden met een valse constructie van erfpacht wat in feite een vorm is van misbruik van positie, waarmee de bewoner uiteindelijk nóg duurder uit is.
Kortom, meer woningen bouwen prima, maar niet om de hele wereld te huisvesten.
En laten we niet vergeten dat het de overheid zelf is die de woningcrisis verdiept. En dat blijft doorgaan zolang al die overbodige toeters en bellen niet geschrapt worden.

59 keer gelezen