maandag, 23 mei 2011 00:00

Landbouw verbreding

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 23 mei 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • De agrarische sector erbij gebaat is dat bedrijven zich kunnen verbreden.
  • Agrariërs niet slechts de keuze moeten hebben tussen schaalvergroting of stoppen.
  • Agrotoerisme gemiddeld voor een agrarisch bedrijf een extra omzet van 10 tot 20% betekend.
  • De Taskforce Multifunctionele Landbouw aangeeft dat de huidige agrarische omzet van 600 miljoen door verbreding kan worden verdubbeld.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Om mee te werken bij verzoeken van bestemmingswijzingen, indien een bedrijf wil verbreden.
  • Om bij gemeenten aan te dringen op medewerking en spoedige afhandeling van verbredingplannen van agrarische bedrijven.

En gaan over tot de orde van de dag.

1362 keer gelezen