dinsdag, 24 januari 2012 23:00

Ontheffing ambulances over busbanen

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 25 januari 2012

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • Wegbeheerders op decentraal niveau besluiten of een ambulance op een busbaan mag rijden voor andere typen vervoer dan de typen A1 en A2 (spoed).
  • Ambulance bestuurders er belang bij hebben om ook buiten het A-vervoer gebruik te kunnen maken van busbanen, bijvoorbeeld om de meest optimale spreiding te kunnen blijven garanderen of om patiĆ«nten zo comfortabel mogelijk te vervoeren.
  • Er wettelijke aanrijdtijden zijn (95% binnen vijftien minuten bij A1) en dat hiervoor een goede spreiding essentieel is.
  • Ambulancebestuurders verantwoorde en goed getrainde bestuurders zijn.
  • Het voorkomt dat taxichauffeurs en andere vervoerders ontheffingen krijgen om busbanen te gebruiken op plaatsen waar de ambulance deze ontheffing niet krijgt.
  • De Nederlandse overheid bestuurders van ambulances niet moet hinderen bij de uitvoering van hun werk en dit ook duidelijk en ondubbelzinnig moet uitdragen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Om te bewerkstelligen dat ambulances in Gelderland kunnen rijden en stilstaan waar de bestuurder dit noodzakelijk acht (dus ook op een busbaan) indien dit bevorderlijk is voor bijvoorbeeld betere ambulancespreiding of comfortabeler vervoer van patiĆ«nten.

En gaan over tot de orde van de dag. 

2271 keer gelezen