woensdag, 29 juni 2011 00:00

Betoog voorjaarsnota

Voorzitter,

De voorjaarsnota geeft een tussentijdsoverzicht van het lopende begrotingsjaar en dient als uitgangspunt voor de begroting van het daar op volgend jaar. Het stuk dient ter informatie maar het lijkt wel op een verlanglijstje.

Het college vraagt om een extra bedrag van 9,3 miljoen over te hevelen en opnieuw beschikbaar te stellen. Er is een begroting gemaakt voor 2011 met budgetten voor de diverse projecten. Als daar geld van over blijft dient dat terug gestort te worden in de algemene reserves en niet over geheveld te worden naar andere projecten. Als er weer geld nodig is voor projecten, kan dat mee genomen worden in de begroting voor 2012.

Opvallend is dat er veel administratieve fouten gemaakt zijn. Vooral bij klimaat, milieu, vitaal platteland, water. Het gaat dan over tonnen.

Het college vraagt een bedrag van 670.000 euro voor de financiële afwikkeling multimodaal transport centrum. De PVV zet haar vraag tekens bij de hoogte van dit bedrag.

PS heeft in april 2004 ingestemd met de ontbinding van NV OMTC. Bij de ontbinding heeft iedere deelnemende partij 550.000 euro ontvangen. Het onroerend goed, gezamenlijk verworven in 2000 en 2001, van het MTC bezit zijn buiten de afwikkeling gehouden. Het onroerend goed betreft: 7 panden in eigendom van de gemeente Overbetuwe en 2 panden in eigendom van 5 deelnemende partijen. Het blijkt dat deze panden geen eigendom waren van de NV OMTC, maar wel verworven waren voor MTC. Dat is een vreemde constructie.
De totale boekwaarde, van deze panden is 8.178.000 euro. Hierin zit 2,84 miljoen bijgeschreven rente. De verwervingskosten zijn 5,34 miljoen. Waar is deze rente op gebaseerd? Op deze panden ligt geen schuld meer. Taxatie is 4.870.000 euro. De verwervingskosten zijn 5,34 miljoen. Uitgaande van de verwervingskosten lijkt het er op dat het verlies maximaal 470.000 euro is in tegenstelling tot wat Gedeputeerde Staten aangeeft. Gedeputeerde Staten geeft een verlies aan van 3.308.000. Dit lijkt onjuist. De PVV is van mening om geen goedkeuring te geven om een bedrag van 670.000 euro te betalen ter schadeloosstelling aan de gemeente Overbetuwe. Dit mag maximaal 100.000 euro zijn. Ik zal een motie indienen om bij de berekening van het verlies uit te gaan van de verwervingskosten.
.
Betreffende 2012: De PVV is tegen het indexeren van verstrekte subsidies. De ontvangende partijen weten precies wat zij ontvangen en kunnen zo de eigen begroting maken en zelf rekening houden met de inflatie. Door het indexeren worden ontvangende partijen niet geprikkeld om efficiënter te gaan werken. Door automatisch te indexeren wordt de inflatie alleen maar aan gewakkerd.

De PVV is tegen de verhoging van de opcenten op de motorrijtuigen belasting. Eigenlijk zijn opcenten voor 2012 helemaal niet nodig, gezien de riante financiële positie van de provincie. De provincie gaat nu ook al schatkist bankieren bij het ministerie van Financiën. Belastingen worden geheven om uitgaven van de provincie te financieren. Maar waarom wordt er steeds meer en meer lasten opgelegd aan burgers terwijl er miljarden op de plank liggen? Wil men de economie aanjagen, dan moet men de lasten verlagen en niet verhogen.

Ik rond af: De vereenvoudiging van de beheersing apparaatslasten is een goed stap voorwaarts om de kosten in de hand te houden. Is prima.

Ik dank u voor uw aandacht.

1460 keer gelezen