woensdag, 29 juni 2011 00:00

Betoog uitvoeringsagenda

Voorzitter,

Met belangstelling heb ik de uitvoeringsagenda gelezen, helaas nam dat meer tijd in beslag dan ik in eerste instantie had verwacht. Het lijkt wel een Russische roman, net zo langdradig. Waar om 10 zinnen gebruiken als het met eentje af kan. Dat werkt een stuk efficiënter. Deze coalitie zegt van transparantie en duidelijkheid te houden, geeft u dan alstublieft het goede voorbeeld.

Gedeputeerde Staten vraagt om 20 miljoen om een vliegende start te maken. Men wilt beginnen met het verstrekken van subsidies (2,3 miljoen) aan onder andere UMC Sint Radboud, Meluna Lifetech en van Amerongen B.V., zonder een voorafgaande verleningsbeschikking. Dit zou alleen kunnen als het bedrag kleiner is dan 25.000 euro, Men heeft reeds op het net genoemde voorstel een wijziging aangebracht. Gedeputeerde Staten vraagt nu toestemming aan Provinciale Staten om de subsidies te verstrekken. Graag wil de PVV eerst op de hoogte gebracht worden van de voorwaarden en de prestatie verplichting, voor instemming van dit verzoek. Ik zal hier een motie voor indienen.

Het beschikbaar stellen van financiële middelen in de vorm van revolverende fondsen is een goed stap voorwaarts om subsidies af te bouwen. Wel moeten wij ons er van bewust zijn dat er ook zaken in het leven zijn die gewoon geld kosten. Maar laten wij dat dan ook gewoon benoemen en er niet allerlei verwarrende zaken omheen bouwen.

Betreffende de financiën spreekt Gedeputeerde Staten over: Er bestaat wel maximale verticale flexibiliteit. Dat wil zeggen dat er binnen een bepaald planjaar verschuivingen van financiën tussen taakvelden kan plaatsvinden, mits het totaalbedrag niet meer bedraagt. Dit is gewoon overheveling van gelden. De PVV is juist een voorstander om meer gebruik te maken van het oormerken van budgetten De PVV vraagt Gedeputeerde Staten om geen toegewezen geldbedragen tussen de verschillende taakvelden te verschuiven binnen één planjaar. Hiervoor wordt een motie ingediend.

Gelderland is een prachtige provincie met veel toerisme. Dat moeten wij ook zo houden. Men wilt gebieden die buiten de EHS vallen benutten voor recreatieve doeleinden. De PVV vraagt Gedeputeerde Staten om dit niet ten koste te laten gaan van de landbouw en veeteelt. Het boerenland draagt veel bij aan ons mooie landschap. Betreffende de biodiversiteit, de PVV vraagt u in te zetten tegen vermindering van bio diversiteit in plaats van meer biodiversiteit. Hier voor wordt een motie ingediend.

Deze coalitie geeft aan dat het cultuurbeleid toe is aan een fundamentele verandering. Bezuinigingen vragen om cultureel ondernemerschap en het maken van keuzes. Gedeputeerde Staten gaat onderzoeken of inzet van revolverende middelen mogelijk is. Dit ziet de PVV als een verstandig uitgangspunt.

Wij willen de komende jaren een aantal aansprekende sportevenementen met internationale uitstraling naar Gelderland halen. Een voorbeeld het WK baanwielrennen. Ik geef toe een fantastisch evenement. Maat hoe ziet het werkelijke kostenplaatje er uit? De vraag is of wij dat in tijden van bezuiniging moeten doen. Wij kunnen het geld maar eenmaal uitgeven, en er zijn zwakken in de samenleving die echt hulp nodig hebben. En uiteindelijk zullen er toch keuzes gemaakt moeten worden.

Betreffende energie, milieu en klimaat, vraag ik het college om deze los te koppelen. Hiervoor wordt een motie ingediend. Natuurlijk is iedereen voor een schoon milieu. Maar zo langzamerhand zijn wij aan het doorslaan. Er geen wetenschappelijk consensus over de menselijke invloed op het klimaat. Het hele CO2 circus is een melkkoe van de overheden. Het opslaan van CO2 in de Gelderse bodem moet Gedeputeerde Staten helemaal niet willen. Dit leidt enkel tot gevaarlijke situaties. Wij vragen Gedeputeerde Staten om geen onderzoek te doen naar de mogelijkheid van CO2 opslag in de bodem. Ik zal hier een motie voor indienen. Daarbij gaan opbrengsten van emissie rechten zo linea recta de algemene middelen in. En dat is niet alleen in Nederland, maar in de meeste Europese landen gaat dat zo.

Ook is het niet te verkopen dat Gedeputeerde Staten het idee oppert om bij het verstrekken van milieuvergunningen tegelijk afspraken maakt met bedrijven over energiebesparing. Dit lijkt op machtsmisbruik.

Gedeputeerde Staten wilt blijven investeren in de 8 sleutel projecten van GSO steden. Voor de periode 2012 tot en met 2015 is daarvoor 35 miljoen gereserveerd, waarvan reeds 7 miljoen is beschikt. Voor de periode 2016 tot en met 2017 is nogmaals een bedrag van 35 miljoen gereserveerd. Waarom nogmaals 35 miljoen over staten periode heen? Daarbij komt nog dat de resultaten van de projecten zeer discutabel zijn. De PVV vraagt Gedeputeerde Staten om geen 35 miljoen te reserveren voor de sleutelprojecten GSO steden voor de periode 2016-2017. Hiervoor zal een motie worden ingediend.

Gedeputeerde Staten heeft aangegeven zich meer op de kerntaken te willen richten. Dit is prima. De PVV vraagt zich dan wel af of de provincie door moet gaan met de stedenband met Lubelski en zal Gedeputeerde Staten vragen om deze stedenband niet langer voort te zetten door middel van een motie.

Deze coalitie wilt de economie versterken door te investeren in verbetering van de bereikbaarheid. Dit geldt voor goederen en personen vervoer. Ook wil men zich buigen over het verbeteren van het goederen vervoer en meer onze rivieren en het spoor gebruiken. Bij het spoor gaat onze voorkeur uit naar de Betuwelijn, om de overlast voor omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Het mobiliteit plan ondersteunen wij van ganser harte.

Ik dank u voor uw aandacht.

1530 keer gelezen