woensdag, 29 juni 2011 00:00

CO2 opslag

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2011

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat:

  • Wanneer CO2 gas vrijkomt, bijvoorbeeld bij een ongeluk in de opslag(centrale), dit een groot gevaar vormt voor de volksgezondheid.
  • CO2 gas verbindingen kan aangaan met ondergrondse gesteenten, waardoor het volume in de ondergrond toeneemt en zodoende bodemstijging kan plaatsvinden.
  • Er nog veel onbekende risico’s zijn vooral bij transport en opslag.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Om geen onderzoek te doen naar de opslag van CO2 in de ondergrond.
  • Deze potenties niet in kaart te brengen, zoals verwoord in de uitvoeringsagenda.

En gaan over tot de orde van de dag.

1470 keer gelezen