woensdag, 29 juni 2011 00:00

Biodiversiteit

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 29 juni 2011

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat:

  • Er een groot verschil is tussen het tegengaan van de vermindering van biodiversiteit en het herstellen dan wel vergroten van biodiversiteit.

Overwegende dat:

  • Gelderland prachtige natuurgebieden en (boeren)landschappen heeft.
  • Het behoud van deze natuur van vitaal belang is.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • Om zich te beperken tot het vormen van (natuur)beleid dat tot doel heeft om de vermindering van biodiversiteit tegen te gaan.
  • Geen projecten te ontwikkelen dan wel te financieren die 'het vergroten van de biodiversiteit' als specifiek en voornaamste doel hebben.

En gaan over tot de orde van de dag.

1582 keer gelezen