zaterdag, 11 februari 2012 23:00

Uitvoeringsafspraken onderhandelingsakkoord 'natuur'

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland

Inleiding

De PVV fractie heeft er kennis van genomen dat staatssecretaris Bleker in een brief van 10 februari 2012 aan de Tweede Kamer de uitvoeringsafspraken bij het onderhandelingsakkoord (OHA) decentralisatie natuur heeft toegezonden, die hij is overeengekomen met het IPO. Provinciale Staten van Gelderland hebben in meerderheid ingestemd met het OHA. Provincies die daarmee nog niet hebben ingestemd kunnen naar aanleiding van de uitvoeringsafspraken uiterlijk tot 24 februari 2012 alsnog instemmen met het OHA, dan wel laten weten dat zij mee willen werken aan het uitvoeren van het akkoord. Graag verneemt de PVV fractie voor die datum de antwoorden op de volgende vragen.

 

Vragen

  1. Onderschrijft uw college de uitvoeringsafspraken? Zo ja, waarom en zo nee, waarom niet?
  2. Waarin wijken de uitvoeringsafspraken af van het OHA waarmee Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd?
  3. In de uitvoeringsafspraken is vermeld dat de provincies tot uiterlijk 1 juli 2013 de gelegenheid krijgen om de planologische regeling van de herijkte EHS te regelen. Deelt uw college onze opvatting dat onze provincie geen gebruik moet maken van deze verruiming omdat in Gelderland uiterlijk 2012 de herijkte EHS op kaart is vastgesteld, zoals wij in Provinciale Staten hebben afgesproken?
  4. Het lijkt erop dat de uitvoeringsafspraken een financieel voordeel opleveren voor de provincies, zeker met het oog op de nadere afspraken over de beschikbaarheid en verzilvering van de zogenaamde ruilgronden ten behoeve van de herijkte EHS met een totale landelijke oppervlakte van 14.000 hectare. Kan uw college bij benadering het financiële voordeel voor onze provincie aangeven?
  5. Zijn er nog andere financiële voordelen als gevolg van de uitvoeringsafspraken? Zo ja, welke voordelen zijn dit en welke bedragen horen hier bij?
1378 keer gelezen