woensdag, 27 juni 2012 00:00

2018 blijft 2018

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

Gehoord de beraadslagingen, overwegende dat: 

  • In het coalitieakkoord 'Uitdagend Gelderland' is aangegeven dat de provincie Gelderland in 2018 de EHS wil afronden.
  • Het onderhandelingsakkoord de provincies de mogelijkheid geeft deze realisatietermijn met drie jaar te verlengen, maar dat in de toelichting op het akkoord vermeld wordt dat een provincie zo mogelijk en gewenst de EHS ook eerder mag afronden.
  • Er voor de provincie Gelderland geen financiële overwegingen gelden om daar nog langer over te doen dan nodig.

Spreken uit dat:

  • In Gelderland gestreefd wordt vast te houden aan het coalitieakkoord 'Uitdagend Gelderland' en de EHS in 2018 wordt gerealiseerd.

En gaan over tot de orde van de dag.

1935 keer gelezen