woensdag, 27 juni 2012 00:00

Zoekgebied EHS

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat: 

  • In de beleidsuitwerking natuur en landschap wordt gesproken over een zoekgebied van 2000 hectare.
  • In deze beleidsuitwerking wordt aangegeven dat er een ontwikkelopgave ligt van 5300 hectare, exclusief het zoekgebied.

Overwegende dat:

  • De provincie Gelderland duidelijkheid moet scheppen m.b.t. de plannen omtrent de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
  • Met de introductie van een zoekgebied Gedeputeerde Staten onduidelijkheid scheppen waar in de toekomst wel en waar geen nieuwe natuur wordt gerealiseerd.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • In overleg met de manifestpartijen de gebieden die op de kaart, behorende bij de beleidsuitwerking, zijn aangegeven als nieuwe natuur (lichtgroen) terug te brengen van 7.300 ha naar 5.300 ha en daarover Provinciale Staten voor het eind van het jaar 2012 te informeren.

En gaan over tot de orde van de dag.

2029 keer gelezen