woensdag, 27 juni 2012 00:00

Wegnemen planologische schaduwwerking

Motie (art. 37 RvO)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 27 juni 2012

Gehoord de beraadslagingen, constaterende dat: 

  • In de beleiduitwerking natuur en landschap wordt gesproken over een zoekgebied van 2000 hectare.

Overwegende dat:

  • Agrariërs binnen dit zoekgebied slechts duidelijkheid krijgen over de natuurontwikkeling binnen dit zoekgebied pas de voltallige ontwikkelopgave is voltooid.
  • Het nog tot 2025 kan duren voordat deze agrariërs duidelijkheid krijgen.

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

  • In overeenstemming met de uitvoeringsafspraken met het rijk met betrekking tot het onderhandelingsakkoord de nieuwe grenzen van de herijkte EHS uiterlijk 1 juli 2013 vast te leggen om zo een eind te maken aan de planologische schaduwwerking.

En gaan over tot de orde van de dag.

1833 keer gelezen