vrijdag, 28 maart 2014 15:52

Werkgelegenheidseffecten accijnsverhoging grensgemeenten Gelderland

Vrz,

Eigenlijk is het onderwerp dat wij nu bespreken meer een aangelegenheid voor de Staten Generaal, waar dit al uitvoerig is besproken. Toch zijn wij wel verheugd dat het CDA dit onderwerp agendeert. De PVV fractie heeft immers vanaf dag één duidelijk aan geven dat zij voor lastenverlichting is. Het lijkt er op dat de collega’s bij het CDA ook wakker zijn geworden. Ik hoop dan ook vurig dat zij na de verkiezingen dit ook vasthouden en onze moties voor het verlagen van de opcenten ook steunen, die de PVV fractie onvermoeibaar indient of er nu wel of geen verkiezingen zijn.

Vrz, volgens het CPB wordt de economische groei afgeremd door de afnemende binnenlandse consumptie, die het gevolg is van de lasten verzwaringen. De lagere consumptie drukt via de productie van de marktsector, de investeringen door de bedrijven. Een lagere productie vermindert de vraag naar arbeid, terwijl het arbeidsaanbod juist groeit.  (door de verhoging van de AOW leeftijd. Hierdoor neemt de werkloosheid in de periode 2013-1017 met 0,7%-punt toe tot 5,25%.) Aan de ene kant subsidieert de provincie zich suf om de Gelderse werkgelegenheid te vergroten en aan de andere kant wordt ieder herstel in de knop geknakt door het Rijk. Het is ook een idee om minder te subsidiëren, zodat er minder belasting geheven kan worden.

Vrz, Nederland is een klein land. Dat betekent dat wij relatief veel grensgebied hebben. En in dat grensgebied ondervinden de pomphouders én de detailhandel de meeste hinder. De verhoging van de BTW en accijnzen op brandstoffen, maar ook op tabak, alcohol èn frisdrank laten de totale consumptie en daarmee het nationaal inkomen krimpen en veroorzaken in de grensstreek een extra run naar het buitenland. Men gaat in de grensregio èn tanken in het buitenland èn tegelijkertijd boodschappen doen. Met de weglekeffecten is onvoldoende of geheel geen rekening gehouden. Kortom de bedrijven in de grensstreek verliezen aan omzet.

Het CDA vraagt nu aan GS om de gevolgen van de accijnsverhogingen in kaart te brengen. Dit lijkt een overbodig verzoek daar de staatssecretaris in de Tweede Kamer dat al heeft toegezegd. Echter zijn er nog geen consequenties verbonden aan de eventuele negatieve effecten. Het CDA vraagt om snelle maatregelen indien de accijnsverhoging heeft geleid tot negatieve effecten. Om welke maatregelen gaat het? Hoe hard zijn deze? Indien deze boterzacht zijn, heeft het CDA dit punt enkel voor de bühne op de agenda laten zetten.

Vrz, nu is het huilen door de ellende in de grensstreek. Maar voorbij wordt  gegaan aan het feit dat alle partijen, m.u.v. de PVV,  hebben mee gewerkt aan deze ellende. Zij hebben Nederland onder de financiële guillotine gelegd. Zij werken tot op de dag van vandaag enthousiast mee aan het instant houden van de Euro, waar het motto is:  One size fits all. Hetgeen altijd te klein is of altijd te groot, mits je gemiddeld bent. Of is dat juist het doel? Moeten wij allemaal middenmootjes worden? 22 mei 2014 kunnen de kiezers aangeven of zij meer of minder Europa willen hebben.

 

2488 keer gelezen