woensdag, 13 december 2017 12:00

Geitenhouderijen

Voorzitter voor ons ligt de vraag of onze fractie de nieuwe omgevingsverordening betreffende de geitenhouderijen steunt.

Op 30 augustus hebben wij in een besloten zitting het voorbereidingsbesluit genomen om de geitenhouderijen middels een moratorium op slot te zetten. De door GS aangedragen redenen waren 2-ledig, namelijk de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid, en de vrees dat geitenhouders uit de provincie Brabant zich in Gelderland zouden willen vestigen nadat er in Brabant reeds een moratorium was ingesteld.

Wij hebben in augustus besloten om het voorbereidingsbesluit te steunen omdat de volksgezondheid wat ons betreft altijd boven een economisch belang gaat. Wij nemen het voorzorgsbeginsel serieus, ook al is er nog geen directe relatie aangetoond tussen het vermeende verhoogde risico op longontstekingen en de geitenhouderijen. Wij van mening zijn dat er met de volksgezondheid geen enkel risico genomen kan worden, en wij staan dan nu ook nog steeds achter ons besluit om het voorbereidingsbesluit te steunen.

De vrees dat de Brabantse geitenhouders zich in Gelderland zouden willen vestigen delen wij niet.

Voorzitter zoals bekend hebben wij in Gelderland te maken met veel vrijkomende agrarische bebouwing, en hebben wij als provincie de grootste moeite om aan deze vrijkomende agrarische bebouwing een zinvolle bestemming te geven. Wij zien daar dan ook kansen om plaats te bieden aan startende geitenhouders, of aan geitenhouders die hun bedrijf willen verplaatsen al dan niet interprovinciaal.

Maar eerst zal er duidelijkheid moeten komen over de vermeende relatie tussen longontstekingen en geitenhouderijen. Wat is de oorzaak, wat zijn de risico’s; gelden deze alleen voor omwonenden of ook voor mensen die dagelijks in de buurt van een geitenhouderij werken of recreëren. Gelden deze risico’s ook voor de geitenhouders en hun gezinnen zelf, en is het eventueel besmettelijk? Er wordt gekeken naar ziektegevallen binnen een straal van 2 kilometer, is deze nog correct. Welke maatregelen zijn er nodig om de oorzaak weg te nemen, of het vermeende risico te reduceren, en tot hoever is het risico te reduceren? Voorzitter allemaal vragen waar dringend een antwoord op nodig is.

Hiervoor zijn dringend onderzoeksresultaten nodig. Wat ons echter sterk verbaasd is het feit dat het beoogde onderzoek naar de oorzaak van de ziektegevallen in relatie tot de geitenhouderijen bijna 3.5 maand na de start van het moratorium nog niet eens is opgestart! Het kan toch niet zo zijn dat een complete sector de dupe is van technisch gesteggel over financiering van het onderzoek tussen de provincie en de rijksoverheid.

GS heeft tijdens de behandeling in de commissie vergadering aangeven dat het onderzoek gestart gaat worden, en dat de provincie desnoods gaat voorfinancieren. Waarom is dit niet gelijk besloten zodat er voor de sector geen 3,5 maand verloren tijd was gegaan. Graag een reactie van de Gedeputeerde. Wij zijn echter blij met de toezegging dat het onderzoek gaat starten.

Voorzitter wetenschappelijk onderzoek laat zich misschien niet dwingen door beschikbare tijd, maar de sector heeft geen onbeperkte tijd. Hoelang gaat het duren voor de eerste slachtoffers onder de geitenhouderijen vallen. Faillissementen zijn niet uit te sluiten door de stand-stil. Is dit een bedrijfsrisico? Ja dit is een bedrijfsrisico, maar we kunnen de tijd die het vereiste onderzoek nodig heeft zo klein mogelijk maken.

Menig wetenschappelijk onderzoek kan wel degelijk versneld worden, dit is afhankelijk is van beschikbare capaciteit en kwantiteit van de onderzoeksteams, en de beschikbare faciliteiten. Waar het feitelijk op neer komt is dat de beschikbaar gestelde financiële middelen de duur van het onderzoek bepalen.

Voorzitter wij beseffen terdege wat voor een impact een dergelijk besluit voor de betrokken sector heeft. Wij hebben allemaal de verhalen tijdens de hoorzitting gehoord, en de berichten gelezen wat het besluit concreet voor de geitenhouders in de praktijk betekent. Het gecontinueerde stand-stil beleid heeft ook nog een bijkomend negatief effect op het verwijderen van asbest daken op de stallencomplexen van de geitenhouderijen. Zolang de sector op slot zit mogen de daken niet eens vervangen worden, waardoor de resterende tijdspanne om dit voor 2024 te realiseren steeds kleiner wordt. Voorzitter En wat als een bestaande geitenhouderij getroffen wordt door b.v. een storm waarbij een dak wordt beschadigd, of door een blikseminslag waarbij de stallen schade oplopen, mogen zij deze dan nog wel vervangen of herbouwen? Is er dan wel een uitzondering mogelijk? Graag een antwoord van de gedeputeerde.

Wat de sector nodig heeft is perspectief voor de toekomst. De op 2021 gestelde horizon is een brug te ver en geeft weinig perspectief. Dat gemeenten hierdoor het uitbereidingsverbod niet over hoeven te nemen in de gemeentelijke verordeningen, en waardoor het verbod eventueel snel opgeheven kan worden is een prima regeling, maar 3 jaar is te lang. Zeker omdat er een aantal onbedoelde, en voor de sector schrijnende effecten zijn opgetreden. Voorzitter dat er geen uitzonderingen, en of geen maatwerk mogelijk is kunnen wij uit juridisch oogpunt begrijpen, maar dit maakt de noodzaak groter om snel over onderzoeksresultaten te kunnen beschikken en daar eventueel passende maatregelen op te treffen zodat de sector verder kan.

Wij dienen dan ook een motie in om binnen maximaal 12 maanden met leidende onderzoeksresultaten te komen, met hieraan gekoppeld een eventueel voorstel tot maatregelen voor de sector.

Voorzitter toch krijgt onze fractie de indruk dat het er GS alles aan gelegen is de sector voor langere tijd op slot te houden wegens andere redenen dan de volksgezondheid. Zoals door diverse fracties is aangegeven tijdens de commissievergadering is het vreemd dat de volledige sector op slot gaat onder het mom van de volksgezondheid, maar dat er geen stop is afgekondigd op de nieuwbouw van woningen welke binnen een straal van 2 kilometer van de reeds bestaande geitenhouderijen gepland zijn.

Door nieuwbouw woningen te plaatsen binnen een straal van 2 kilometer van reeds bestaande geitenhouderijen worden ons inziens de “nieuwe “ bewoners willens en wetens blootgesteld aan dezelfde risico’s die we nu juist willen uitsluiten met het slot op de sector. Voorzitter het voorzorgbeginsel werkt wat ons betreft 2 kanten op.

Wij dienen dan ook een motie in voor het opschorten van de geplande nieuwbouwwoningen binnen een straal van 2 kilometer van bestaande geitenhouderijen waarvan de definitieve omgevingsvergunning nog niet was verleend op 30 augustus 2017. Deze zou net als het slot op geitensector moeten voortduren tot de onderzoeksresultaten bekend zijn.

Dank u wel

1043 keer gelezen
Meer in deze categorie: « Omgevingsvisie Fipronil »